26 ต.ค. 64

Quality Management Representative

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.ดำเนินงานตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ 2.บริหารจัดการ ควบคุม สั่งงาน ตัดสินใจ วางแผน อนุมัติ ทบทวน ประเมินผล วิเคราะห์ ติดตาม รายงาน และสรุปผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ 3.วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับองค์กร 4.ควบคุม ติดตามให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ทบทวนและอนุมัติระดับความเสี่ยงและโอกาส ตลอดจนมาตรการควบคุม 5.วางแผน ควบคุม ติดตาม การจัดทำ การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal quality audit) และการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management review) ให้มีประสิทธิผล 6.ควบคุม ติดตาม ให้มีการวิเคราะห์บริบทขององค์กร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 7.ควบคุม ติดตาม ให้มีการรายงานผลงาน ตามวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ที่ผู้บริหารกำหนดไว้ 8.วางแผน ควบคุม ติดตาม บริหารการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบคุณภาพ ISO 9.พัฒนา ส่งเสริม ให้มีการสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร 10.พัฒนา ส่งเสริม ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และควบคุมองค์ความรู้ขององค์กร 11.ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงข้อกำหนด ISO รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ ISO อย่างต่อเนื่อง 12.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และติดตามความก้าวหน้าทางด้านกระบวนการบริหารคุณภาพ เพื่อนำมาปรับใช้ในระบบ 13.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุ 25-45 ปี จบปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อายุ 25-45 ปีมีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน และเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสาขา การควบคุม ติดตาม และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO
 3. มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบสูงในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้สำเร็จได้
 4. มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน และเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 6. สามารถวางแผน มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถสร้างทีมงาน และทำงานเป็นทีม
 8. มีภาวะผู้นำ และสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานด้วยความเต็มใจ
 9. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุม และประเมินผล
 10. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 11. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
วิธีการสมัคร
- E-mail
ติดต่อ
คุณฝน
บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด
โทรศัพท์ : 0922704039
อีเมล : glihr_12@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
LINE ID: 0922704039
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form