26 พ.ย. 64

Local Account Executive - LCC (ดูแลร้านค้าส่ง) สาขาร้อยเอ็ด

pin location
pin location

จ.ร้อยเอ็ด

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
พื้นที่ปฎิบัติงาน: ร้อยเอ็ด รับผิดชอบบริหารยอดขายและรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เข้าเยี่ยมร้านค้าส่งเพื่อวางแผนรายการกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งปี และพัฒนาธุรกิจของร้านค้าด้วยรายการส่งเสริมการขาย และการจัดการสินค้า ให้เป็นไปตามแผนปฎิบัติงานในร้านค้า บริหารงบประมาณและอุปกรณ์การขายให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด บริหารการสั่งซื้อสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย และหาโอกาสในการพัฒนาอยู่ต่อเนื่อง รวมทั้งดูแลบริหารการจัดการหนี้สิน ตามพื้นที่ที่ได้รับการมอบหมาย
  1. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานในการขาย ประเภทร้านค้าส่งรายใหญ่ หรือด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
  3. มีทักษะการเจรจาต่อรองดี และมีมนุษยสัมพันธ์
  4. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และสามารถนำรถยนต์มาใช้ในการทำงานได้
  5. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ MS Excel และ Power Point
  6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานสาขาใกล้เคียง หรือต่างจังหวัดได้
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้น ๆ - ส่งประวัติทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย) 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ฝายบุคคล (สรรหาและว่าจ้าง)
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
: 091-119 3007
จังหวัดร้อยเอ็ด