JobThai
17 ส.ค. 65

เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กรอาวุโส

pin location
pin location

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
•จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมขององค์กร แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) •จัดทำ Career Path และ Succession Plan •วางแผนและดำเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างพนักงานในองค์กร •ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนของCompetency
  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป บริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์งานพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม,Succession Plan,Career Path,การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
  3. มีทักษะการเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยการส่งประวัติส่วนตัว คุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงาน พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ และแนบรูปถ่าย - สามารถสมัครด้วยตนเอง walk interview - ทาง E-mail
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เลขที่ 64/1 หมู่ 4 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- รถรับส่งพนักงาน 13 เส้นทาง - รถประจำทาง 2 แถวบางพลี - ลาดกระบัง (สีฟ้า)