JobThai
31 พ.ค. 66

Regional Special Event-Northeast

pin location
pin location

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
- บริหารจัดการ ติดตาม ,ประสานงานในส่วนของกิจกรรม กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ภาคอีสาน - วางแผนการจัดกิจกรรม กับ ผู้รับการสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย เช่น กิจกรรมที่เกิดระหว่างการจัดงาน สื่อโฆษณาที่ได้สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท - วางแผนร่วมกับทีมงานการตลาด และ ทีมขายในพื้นที่ เพื่อพัฒนาโอกาสสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ - ประสานงานกับ ซัพพลายเออร์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายในการจัดกิจกรรม - ประสานกับทีมงานการตลาด สื่อโฆษณาที่ได้สิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ และ พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด - ประสานงานหน่วยงานกิจกรรมพิเศษ เพื่อ ดำเนินการตกแต่งสถานที่การจัดกิจกรรม และ ติดตามงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - ปฏิบัติงานร่วมกับ ทีมกิจกรรมกีฬา และ ทีมส่งเสริมกิจกรรมขาย ในสังกัดกิจกรรมพิเศษ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ และ สรุปงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง การทำงานต่อไป
  1. การศึกษาจบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ทางด้านการตลาด งานขาย หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
  4. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงาน และ การบริหารทีมงานในระดับจัดการได้อย่างดี
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MS Word , Excel และ Power Point) ได้อย่างดี
  6. สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่ และ สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ได้ในทันที - สมัครด้วยตนเอง หรือสาขาที่ใกล้บ้านตามที่แจ้งไว้ในตำแหน่งงานนั้นๆ พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1. เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 2. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ 3. ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี) 4. ประวัติย่อ (Resume) - สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ ***ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น***
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
214 หมู่ 5 (โครงการนอร์ธปาร์ค)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี