JobThai
8 ส.ค. 65

Safety Supervisor (โรงงานนวนคร จังหวัดปทุมธานี)

pin location
pin location

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1.1 ดำเนินการให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของลูกจ้างในPlant ที่ตนเองรับผิดชอบ 1.2 จัดทำรายงานเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง ,รายงานจป.ว.รายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ,รายงานการตรวจสุขภาพ เป็นต้น 1.3 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1.4 การดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ - สอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นอีก - ติดตามผลการแก้ไขป้องกัน ว่าสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - รวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเพื่อจัดทำสถิติอุบัติเหตุ สำหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์ แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันต่อไป 1.5 การวางแผนการป้องกันอัคคีภัย ในสถานประกอบการ ตลอดจนการดำเนินการซ้อมแผนตามระยะเวลาที่กำหนด 1.6 อบรมให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 1.7 จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลและรายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 2.ด้านอาชีวอนามัยและสุขศาตร์อุตสาหกรรม 2.1 จัดเตรียมแผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบัติงานประจำปี เช่น แสง,เสียง,ความร้อน,ฝุ่น,สารเคมี, การสั่นสะเทือน (และรังสีหาเกี่ยวข้อง) 2.2 กำหนดแผนการตรวจสุภาพพิเศษ สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกภายใต้สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงานเช่นพื้นที่มีเสียงดัง สารเคมีเป็นต้น 3.งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
  1. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
  3. มีความรู้ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยฯ มอก.18001 , OHSAS
  4. มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9001:2008,GMP, HACCP,ISO 22000 ,ISO 14001,BRC,FSTL,HALAL เป็นต้น
  5. มีความรู้ และเข้าใจในกฎหมายความปลอดภัยฯ
  6. สามารถวางแผน และจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบ
  7. มีภาวะผู้นำ,มีความมุ่งมั่น ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงาน
  8. *ปฏิบัติงาน 6 วันทำการ วันจันทร์-เสาร์ หยุดวันอาทิตย์
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงาน - ส่งประวัติสมัครผ่านทาง Email
คุณราตรี คุณสมัย
OISHI Group ( โออิชิ กรุ๊ป )
: 02-765-8000 ต่อ 8356, 8058
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี