JobThai
17 มี.ค. 66

เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนพัฒนาหลักสูตร

pin location
pin location

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ศึกษาความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตาม Core Competencies, Job Competencies และกรอบนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัท พร้อมกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร แผนการจัดทำ จัดหา หลักสูตร-วิทยากร นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ศึกษาหลักสูตรการอบรมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ หรือเข้าสังเกตการณ์การอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูล ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาหลักสูตร - ศึกษาประกาศ, กฎระเบียบ ของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันชีวิต (คปภ., กลต.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ จัดหา หลักสูตร-วิทยากร ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ประกาศ ระเบียบกำหนด - จัดทำหลักสูตร และยื่นขอความเห็นชอบเป็นผู้จัดอบรมได้ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันชีวิตกำหนด - จัดทำ จัดหา ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน Trainer Guide เอกสารประกอบการอบรม ทั้งในชั้นเรียน และบน e-Learning อย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแนวทางของ Core Competencies, Job Competencies การเปลี่ยนแปลงและทิศทางธุรกิจ รวมทั้งอำนวยความสะดวก ต่อทีมงาน จัดทำ-ปรับปรุงหลักสูตร ให้สามารถดำเนินการได้สัมฤทธิ์ผล - จัดทำหลักสูตร จัดหาหลักสูตรฝึกอบรม ตามความจำเป็นและความต้องการเฉพาะส่วนงาน - ออกแบบประเมินผล แบบติดตามผล โครงการฝึกอบรม และแบบสำรวจต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปผลโครงการอบรม การติดตามผล รวมถึงสังเกตการณ์ หลักสูตรใหม่ๆ นำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ความเหมาะสมในการจัดรุ่นต่อๆ ไป - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฝึกอบรม เพื่อให้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นสามารถดำเนินการจัดการอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ - จัดเก็บสื่อการสอน แผนการสอน เอกสาร และข้อมูลประกอบการอบรม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว - จัดทำ Database วิทยากรภายนอกที่มีชื่อเสียงด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกใช้งาน
  1. ปริญญาตรี / โท ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ (การเงิน – การลงทุน) ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา
  2. มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตร อย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความละเอียดรอบครอบ
  4. ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ บมจ.ไทยประกันชีวิต
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office, Ms.Excel
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) มีมาตรการให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่บ้าน "เราจึงของดการ Walk in เพื่อสมัครงานที่ออฟฟิศทุกกรณี " ผู้ที่สนใจร่วมงานกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สามารถฝากประวัติผ่านทาง - Jobthai - โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ - สมัครด้วยตนเอง - ติดต่อที่บริษัทโดยตรง - สมัครผ่านทาง Email
คุณขจงขวัญ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
123 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
: 02-247-0247 ต่อ 1222
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
- รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประตูทางออกที่ 4 - รถโดยสารประจำทาง สาย 73, 73ก, 136, 137, 206, 514, 517