JobThai
30 ก.ย. 65

Assistant Accounting Manager (AP) "ประจำสำนักงานใหญ่"

pin locationLocation
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary icon-
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- ดูแล Accounting (AP) ทีม 4 โดยภาพรวม ตรวจสอบและอนุมัติความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของฝ่ายบัญชี (AP) ทีม 4 (Rent Expense, Utilities Expense) โดย ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้, ตัดจ่ายค่าใช้จ่าย และ Reconciliation ของ Rent Expense, Utilities Expense และเงินเดือน รวมถึง Reconciliation Bank - ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารการตั้งหนี้ (AP), ปรับปรุงตั้งหนี้ และยืนยันข้อมูลรายการ (Post) ของ Rent Expense, Utilities Expense และเงินเดือน - ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารการตัดจ่าย (PV) ของ Rent Expense, Utilities Expense และเงินเดือน - ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารการตั้ง Accrued, Adjust ค่าใช้จ่ายประจำเดือนและรายการสิ้นงวดบัญชี (JV) และยืนยันข้อมูลรายการ (Post) ของ Rent Expense, Utilities Expense และเงินเดือน - ตรวจสอบ,อนุมัติและยืนยันข้อมูลรายการ (Post) เอกสารการบันทึกรายการเกี่ยวกับ Bank รวมถึงการบันทึกรับดอกเบี้ยเงินฝาก (PV,JV) - Amortized prepaid expense ที่เกี่ยวกับทีม Rent - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกบัญชีข้อมูลทีม Rent เพื่อปิดบัญชีประจำเดือน - Reconciliation Bank Statement, Accrued expense, Property tax, Insurance, Prepaid expense, Money guarantee ที่เกี่ยวข้อกับทีม Rent และเงินเดือน - Reconciliation Expense ที่เกี่ยวข้องกับทีม Rent - Analyze Expense ที่เกี่ยวข้องกับทีม Rent - Update ตารางสรุปสัญญาเช่าทุกสาขา - ดำเนินการขอคืนเงินประกันกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาเช่า - แก้ไขปัญหาและตัดสินใจ ในกรณีต่าง ๆ ของทีม - สอนงาน ชี้แนะ อบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก - ให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลในด้านบัญชี กับแผนกบัญชี ฝ่ายอื่นๆ และสาขา - ตอบประเด็นต่างๆของค่าเช่ากับ Audit ในทุก ๆ Quarter - ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ ด้านธุรกิจบันเทิงหรือโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป ทำบริษัทตรวจสอบบัญชีมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Excel ได้ดี
 5. มีทักษะด้านตัวเลข การคำนวณ สถิติ บัญชีและการเงิน
 6. มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข
 7. สามารถทำงานได้รวดเร็ว ทันเวลาที่กำหนด
 8. มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน
 9. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีได้
 10. มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
 11. สามารถดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีและการเงิน หากมีความจำเป็นหรือได้รับการร้องขอจากทีมบริหาร
 12. ให้การสนับสนุนและทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีถูกต้องและทันสมัย
 13. มีทักษะด้านการวางแผนงาน และด้านการตรวจสอบเอกสารและการวิเคราะห์ข้อมูล
 14. มีทักษะการเจรจา ต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 15. มีความรับผิดชอบอย่างสูง มีภาวะผู้นำ ซื่อสัตย์
 16. มีภาวะผู้นำสูง สามารถตัดสินใจในระดับนโยบายและแผนได้
 17. สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 18. จัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้เอง
 19. สามารถแนะนำและสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 20. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai ** ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม https://www.facebook.com/pages/Recruitment-SF-Corporation/1392834274261801 คลิกที่นี่
Contacts
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 10 อาคาร MBK TOWER ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Fax : 02-048-7169
LINE ID: 0863223430
Location
สำนักงานใหญ่ MBK Tower ชั้น 10
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company