JobThai
รับสมัครด่วน
23 มี.ค. 66

Safety Officer(สามารถไปปฏิบัติงานได้ทุกจังหวัด)

pin location
pin location

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon5 อัตรา
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน 7. ดำเนินการแนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.ดำเนินการ ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบ กิจการ 9.เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการและพัฒนาให้มีประสิทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง 10.ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานและรายงาน รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุอันเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
  1. อายุไม่เกิน 30 ปี
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  5. ช่างสังเกต สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือสภาพการทำงานได้
1. ส่งใบสมัครทาง E-mail 2. สมัครผ่าน JobThai เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ จึงขอ งดรับการสมัครงาน Walk-in เป็นการชั่วคราว โดยจะรับสมัครผ่านทางอีเมลเท่านั้น
คุณธนพล
บริษัท ฤทธา จำกัด
300 ถนนร่มเกล้า
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
: 02-105-5000 ต่อ 6505, 091-119-1255
แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร