JobThai
26 ม.ค. 66

ซุปเปอร์ไวเซอร์สายงานการบรรจุ - สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)

pin location
pin location

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
1.ติดตามรายงาน งานด้านกระบวนการบรรจุน้ำดื่มโซดา รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน และ เครื่องจักร ตลอดจนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพและปริมาณ ตามค่าเป้าหมาย 2.ประชุม ชี้แจงการประเมินแนวทางการดำเนินการแก้ไข เพื่อนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3.ติดตามความคืบหน้าแผนงานและโครงงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ 4.ให้คำแนะนำ และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ 5.ดำเนินงานตามนโยบาย ตามระบบงานต่างๆ ที่บริษัทจัดทำในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด แต่ละระบบกำหนดไว้ ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สายวิชาชีพ / สายวิทยาศาสตร์ / สายวิศวกรรมศาสตร์ / สายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุ 22 - 35 ปี
 3. มีภาวะความเป็นผู้นำ
 4. มีความรู้ทักษะในการบริหารงาน
 5. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 6. มีความสามารถในการจัดทำวิเคราะห์ข้อมูล
 7. มีความสามารถในการติดตามความคืบน้าของแผนงาน หรือโครงการต่างๆ
 8. มีประสบการณ์ด้านการจัดการในสายการผลิต อย่างน้อย 1-5 ปี
 9. มีความรู้ ด้านเทคนิคอุตสาหกรรม
 10. มีหอพักให้ฟรี
 11. มีรถรับส่ง สาย วังน้อย อยุธยา บางปะอิน นวนคร
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณพลอยพวง ไร่ดี
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ThaiBev)
: 035-744-920 ต่อ 4034
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา