JobThai
27 มี.ค. 66

ผู้จัดการสาขา(แม่สอด / หัวหิน / เพชรบูรณ์)

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary iconเงินเดือนปัจจุบัน: 35,000 - 40,000 บาท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
- วางแผนการทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านการตลาด,ระบบงานปฏิบัติการ และบุคลากร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และ สามารถบรรลุเป้าหมายรวมของสาขา และ พื้นที่ได้ - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด / คู่แข่ง / โอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ ทั้งธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต สินเชื่อ และ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนงานด้านการตลาดได้อย่างเหมาะสม - สร้างธุรกิจใหม่, ตัวแทน - นายหน้าใหม่, ลูกค้าใหม่ / Product ใหม่ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรักษาฐานและขยายธุรกิจกับลูกค้า / ตัวแทน - นายหน้าปัจจุบัน รวมทั้งเครือข่ายทางธุรกิจของกลุ่ม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ - บริหารจัดการด้านวงเงินเครดิตของตัวแทน และ การติดตามเบี้ยประกันให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - ควบคุมการปฏิบัติงานของสาขาให้เรียบร้อย และ เป็นไปตามระเบียบของบริษัท ประกอบด้วย ด้านการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาสินไหม ด้านการเงินการบัญชี - อนุมัติการพิจารณารับประกัน, กำหนดอัตราเบี้ยประกัน, อนุมัติวงเงินชดใช้ความเสียหายในวงเงินที่ได้รับมอบหมาย - อนุมัติการออกกรมธรรม์ตามอำนาจและวงเงินที่ได้รับมอบหมายตาม - อนุมัติค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด การจัดส่งเสริมการขายของแต่ละสาขา (Local Campaign) และ การดำเนินงานของสาขาตามอำนาจ - ให้คำปรึกษา และ ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับตัวแทน - นายหน้า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำ - พัฒนาระบบการทำงานของสาขาให้สะดวก รวดเร็ว เป็นที่ประทับใจของลูกค้าเพื่อให้เกิดการใช้บริการผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
  1. อายุ 30 - 45 Year
  2. ปริญาตรี สาขาใดก็ได้
  3. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 7 ปี ในการดูแลพื้นที่ / สาขาของบริษัทประกันภัย หรือ ประกันชีวิต
- ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่างพร้อมทั้งระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการปฏิบัติงาน - หรือ Walk-in สมัครงานได้ที่สาขาที่ต้องการทำงาน (เฉพาะสาขาต่างจังหวัด) กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
คุณเนาวรัตน์ พรศาตนันท์
บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
หลายจังหวัด