JobThai
7 ธ.ค. 65

Multimedia & Graphic Designer (Hybrid Workplace)

pin location
pin location

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามความสามารถและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
1. จัดทำและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร ในรูปแบบสื่อ Online & Social Media ทั้งในส่วนภาพนิ่ง, Motion Graphic และสื่อ VDO 2. คิดคอนเทนต์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ส่งเสริม แบรนด์ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแบรนด์หรือธุรกิจที่ได้ตั้งไว้ 3. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเข้าใจสื่อ Online & Social Media 4. เป็นคนติดตามเทรนด์ Social Media รวมถึงรูปแบบการโฆษณาผ่านช่องทาง Online ต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในองค์กรได้
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ สาขาโฆษณาสาขาออกแบบ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ (สื่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว)
  3. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro รวมไปถึงมีทักษะในการถ่ายภาพ ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถทำงานเป็นทีม หรือทำงานกับผู้คนที่หลากหลายได้
  5. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์หรือการทำ Content จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. ** พิจารณาใบสมัครที่มี Portfolio เท่านั้น **
- สมัครผ่านระบบ JobThai - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น) เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง ทางออกที่ 2 - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม ทางออกที่ 2 - รถเมล์สาย 15, 76, 77, 115, 162, 163, 164, 504, 505, 514