JobThai
รับสมัครด่วน
3 ก.พ. 66

เลขานุการผู้บริหาร

pin location
pin location

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้ จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทฯได้รับรายงานนั้น ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่บริษัทฯ มอบหมาย อาทิเช่น ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่เป็น Contact Person รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมายให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
  1. เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ 2-5 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ในบริษัทที่เป็นมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
  6. มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยัน อดทน ใฝ่รู้ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  7. มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย
  8. กล้าแสดงความคิดเห็น กล้านำเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ
  9. สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูง
  10. สามารถเดินทางประชุม ในต่างจังหวัดได้
- ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือสมัครผ่านสาขา - สมัครผ่าน Email ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง - สมัครผ่าน www.JobThai.com
คุณวิรัช, คุณมณฑล
บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
12/1 หมู่ 3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
LINE ID: 0871660558
ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี