JobThai
28 มี.ค. 66

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล

pin location
pin location

อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1.บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล HRM ให้เป็นไปตามภารกิจ หรือจุดมุ่งหมายของบริษัท 1.1 งานด้านการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 1.2 งานด้านการสรรหา คัดเลือกพนักงาน 1.3 งานด้านสวัสดิการและเงินเดือน 1.4 งานด้านแรงงานสัมพันธ์ 2.บริหารงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD ให้เป็นไปตามภารกิจ หรือจุดมุ่งหมายของบริษัท 2.1 งานด้านการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน 2.2 งานด้านระบบการประเมินผลงาน 2.3 งานด้านการให้ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพพนักงาน 2.4 งานด้านการพัฒนาองค์กร 3. กำหนดแผนงานหลักประจำปี สู่ แผนกการปฏิบัติงาน 4. กำหนดแผนงบประมาณประจำปี 5. กำหนด และทบทวน ตัวชี้วัดผลงาน ประจำปี 6. รายงานสรุปตัวชี้วัดผลงานประจำไตรมาศ 7. ให้คำปรึกษางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลล และการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรกับฝ่าย/ส่วนงาน 8. ประสานงานกับชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการ อบต.เทศบาล และสถานีตำรวจ
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 3. มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี แก้ไขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 4. มีความละเอียด รอบคอบ
 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร ,รายงาน และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ระดับดี รักความยุติธรรม
 6. มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • สมัครผ่าน JobThai
 • ส่งใบสมัคร E-mail
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและธุรการ
  บริษัท หมูณัฐ จำกัด
  88 ม.7
  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู