JobThai
26 พ.ค. 65

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

pin location
pin location

อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
1. ร่วมวางแผนและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร/ยานยนต์ 2. ร่วมวางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับรระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องจักร/ยานยนต์ในโรงงาน3. วางแผนประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรและดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ4. ตรวจสอบและดูแลระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบบเครื่องจักร/ยานยนต์ในโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด5. ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร/ยานยนต์ 6. ควบคุมและทำการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า /เครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมหรือซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉินและตรวจสอบหลังจากซ่อมเสร็จทุกครั้ง7. ประสานงานกับช่างรับเหมาภายนอกกรณีปรับปรุงระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้า/เครื่องจักรทั้งหมดภายในโรงงาน/ยานยนต์ในโรงงาน8. จัดทำรายงานหรือแบบฟร์อมที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด9. จัดทำบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงไฟฟ้า และประวัติอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องจักรทั้งหมด ให้เป็นไปตามที่กำหนด10. สรุปและตรวจสอบบันทึกรายงานผลการซ่อมบำรุง การติดตั้ง และสภาพปัญหาของระบบไฟฟ้า/เครื่องจักร/ยานยนต์ประจำวัน
 1. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า / เครื่องกล / ยานยนต์โรงงาน อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 3. มุ่งมั่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 5. ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สมัครทาง JobThai.com
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • คุณฤทัยรัตน์,คุณแพรวพรรณ (เจ้าหน้าที่บุคคล-สรรหา)
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
  138 หมู่ 2
  ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
  : 082-256-1112, 038-168-555 ต่อ 122
  LINE ID: 0822561112
  กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
  ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
  รถตู้สายกรุงเทพฯ-จันทบุรี,กรุงเทพฯ-แกลง รถโดยสารปรับอากาศสาย กรุงเทพฯ-จันทบุรี