บริษัท ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ายางพาราและปาล์มน้ำมัน
สวัสดิการ
 • เบี้ยขยัน
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง
 • เงินกิจกรรม
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ
 • ค่าอาหารกะกลางคืน
 • ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • เงินช่วยงานศพ
 • เงินช่วยงานแต่ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส
 • ค่าตำแหน่ง
 • ท่องเที่ยว One day Trip - ค่าเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ที่พักราคาพนักงาน
 • รถตู้บริการจับจ่ายซื้อของ (บริษัท-ชลบุรี) เดือนละ 2 ครั้ง
ติดต่อ
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
138 หมู่ 2
ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เว็บไซต์: www.thaieasterngroup.com
วิธีการเดินทาง
 • รถตู้สายกรุงเทพฯ-จันทบุรี,กรุงเทพฯ-แกลง
 • รถโดยสารปรับอากาศสาย กรุงเทพฯ-จันทบุรี
ใช้งานแผนที่