JobThai
1 ก.พ. 66

Leasing & Tenant Supervisor "ประจำสำนักงานใหญ่"

pin location
pin location

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon3 อัตรา
- รับผิดชอบดูแล และบริหารพื้นที่เช่าที่รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดรายได้สูงสุดแก่องค์กร - นำเสนอการขายพื้นที่และ ทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดการเช่าให้กับร้านค้าเพื่อพิจารณาการลงพื้นที่ - วิเคราะห์ข้อมูลของร้านค้าในการพิจารณาลงพื้นที่แต่ละสาขาให้เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด ระเบียบ กฎเกณฑ์และนโยบายของบริษัท - หาผู้เช่ารายใหม่ทดแทนพื้นที่ว่าง ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลติดต่อประสานงานกับผุ้เช่าในเรื่องการเช่าพื้นที่ และเงื่อนไขการเช่า - ทำสรุปรายการงานขายพื้นที่ และการปิดการขายเพื่อนำเสนอผู้จัดการแผนกให้รับทราบทุกสัปดาห์ - แนะนำ และให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง - ทำสรุป และนำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาการเช่าพื้นที่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติตามลำดับขั้นตอน - ติดตามความเคลื่อนไหวของร้านค้าในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นข้อมูลในการนำเสนอผู้จัดการแผนก - ควบคุมดูแลงานที่เกี่ยวข้องในแผนกให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามความประสงค์และนโยบายของบริษัท - หาผู้เช่ารายใหม่ทดแทนพื้นที่ที่ว่าง ให้ทันตามกำหนดเวลา - ตรวจสอบการต่อสัญญาเช่าของร้านค้าทำรายงานสรุป เพื่อนำเสนอข้อมูลในการพิจารณาการปรับอัตราค่าเช่า ค่าบริการ ค่าบริการอุปกรณ์ ในการต่อสัญญาคราวใหม่ - นำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้รับจากร้านค้าเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ - ติดตามการประสานงานกับต่างสาขา ในการแก้ไขปัญหาของร้านค้าที่อยู่ในความดูแล
 1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารงานทั่วไป การจัดการ การตลาด ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์3 ปีขึ้นไป ด้านการประสานงานขาย การบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้า
 3. ภาษาอังกฤษพอใช้ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
 4. มีทักษะในการรับโทรศัพท์และการขายทางโทรศัพท์
 5. มีทักษะในการโน้มน้าวชักจูง
 6. มีทักษะการสื่อสารดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 7. มีทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet
 8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. มีความสามารถในการติดต่อและประสานงาน
 10. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยตนเอง
 11. มีอัธยาศัยและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนหลายระดับ
 12. มีใจรักงานบริการ
 13. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 14. สามารถรับมือกับแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
- สมัครผ่าน JobThai ** ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม https://www.facebook.com/recruitmentsf/ คลิกที่นี่
แผนกสรรหาบุคลากร
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 ชั้น 10-11 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
LINE ID: 0863223430
สำนักงานใหญ่ MBK Tower ชั้น 10
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร