JobThai
23 ก.ย. 65

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามวุฒิ และประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชา กำหนดนโยบาย ระเบียบดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบของใช้สิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง ซ่อมแซม ซ่อมบำรุงตลอดถึงการจัดหาผู้รับเหมาบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต หรือระบบวิศวกรรม 2.จัดให้มีการสืบราคา ประกวดราคา และคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดตลอดจนอนุมัติผลการประเมินผู้ขาย 3.ศึกษา ติดตาม และคาดการณ์ สภาวะทางการตลาดเกี่ยวกับวัตถุดิบ ทรัพย์สิน พัสดุสิ้นเปลือง และเสาะหาแหล่งใหม่เพื่อสำรองกรณีเกิดภาวะขาดแคลน 4.ให้คำแนะนำ ปรึกษากรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข 5.ร่วมทบทวนระเบียบดำเนินงาน วิธีปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และเป้าหมายของฝ่ายจัดซื้อให้สอดคล้องและปฏิบัติได้จริง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุณภาพ 6.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานของฝ่าย กำหนดขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและนำผลการประเมินนั้นไปวิเคราะห์ หาความจำเป็นในการอบรม และพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม หรือเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้น โอนย้าย หรือถอดถอน 7.จัดทำงบ และเสนอประมาณประจำปีของฝ่ายจัดซื้อ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมการใช้งบประมาณ 8.สื่อสาร นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์คุณภาพไปยังพนักงานในฝ่ายให้ทราบและเข้าใจ นำไปปฏิบัติ 9.ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับฝ่าย หรือสายงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งบริหารการจัดซื้อในประเทศ และจักซื้อต่างประเทศอย่างน้อยปี 3 ปีขึ้นไป
  3. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ทั้งพูด อ่าน เขียน
  4. ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
  5. กรณ๊มีประสบการณ์ในการจัดซื้อในอุตสาหกรรมอาหารจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน
  6. มีความกระตือรือร้น และมีความเป็นผู้นำ
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply now) 3. ส่งเอกสาร E-mail 4. สมัครผ่าน www.sk-foods.com
ติดต่อ
คุณจูน
บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 034-495-600 ต่อ 2411
อีเมล : skfoods_05@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 034-495-640
เว็บไซต์ : http://www.sk-foods.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้