รับสมัครด่วน
30 พ.ย. 64

Marketing Supervisor

pin location
pin location

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
1. ปฎิบัติตามแผนกลยุทธ์การตลาดโดยดาเนินการร่วมกับผู้จัดการฝ่ายตลาด 2. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ข้อมูลผู้บริโภค และข้อมูลคู่แข่ง 3. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน ยอดขายการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 4. ร่วมวางแผนพัฒนาสินค้า และดำเนินงานการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ตรวจสอบข้อมูลทุกชนิดบนผลิตตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ก่อนส่งขออนุมัติจัดทำตามเงื่อนไขที่กำหนด 6. ปฎิบัติตามแผนสื่อสารการตลาด above the line และ below the line 7. ประสานงานกับเอเจนซี่ในการวางแผนสื่อสารการตลาด online และ offline 8. จัดทาโปรโมชั่น เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมของตลาด 9. ทำงานร่วมกับหน่วยงายภายในการจัดทำ สื่อโฆษณาและสื่อส่งเสริมทางการตลาด 10. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลตามแผนการตลาด 11.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศชาย หรือ หญิง
 2. อายุ 26 – 32 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ เภสัชศาสตร์
 • สมัครผ่าน Job Thai
 • ส่งใบสมัครทาง Email
 • ฝ่ายบุคคล
  บริษัท ทีซี แนลเชอรัล จำกัด
  77/93-4 ชั้น 23 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
  - รถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี (เดินออกช่องทาง 1) - รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่ (เดินออกช่องทาง 3) - รถเมลล์ สาย 84,76,167,169,3,105