JobThai
5 ต.ค. 65

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน - LAB (RD.)

pin location
pin location

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามข้อตกลง
number of positions icon
number of positions icon2 Position
1.รับผิดชอบในการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์,การใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ และควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ/น้ำเสีย 2.วางแผนการพัฒนาสูตรการผลิต ทดลองผลิตในห้องปฏิบัติการ ควบคุมการผลิตในฝ่ายผลิต และจัดทำรายงานสรุปผลการพัฒนา 3.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในฝ่าย นอกฝ่าย และที่ปรึกษาจากต่างประเทศ 4.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ตามระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 5.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป / สัญชาติไทย
  2. วุฒิปริญญาตรี – โท / วิทยาศาสตร์เคมี, โพลิเมอร์, เคมีอุตสาหกรรม, วิศวเคมี
  3. มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในงานที่เกี่ยวข้อง กับงานค้นคว้าวิจัย, โพลิเมอร์
  4. มีความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทดสอบ และประมวลผลโดยเครื่องมือ FTIR, DSC, NMR
  5. มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่
  6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี (Word, Excel, Access)
  7. พูด – เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี (พูด อ่าน เขียน)
  8. มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศคติที่ดี และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครผ่านอีเมล
คุณดารารัตน์ เพชรหีด / ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคลฯ / บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด
บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อันดิสตรีส์ จำกัด
31/5 ม.3 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
: 02-740-0822-26 ต่อ 1975
31/5 หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด กม.23
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ