27 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่ปรึกษางานปรับปรุงบ้าน,เจ้าหน้าที่ออกแบบ-Trainee ประจำ กทม.ต่างจังหวัด

pin location
pin location

หลายจังหวัด

salary icon
salary icon18,000-20,000 บาท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
หน้าที่รับผิดชอบ 1.ต้อนรับและให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการรับเหมาก่อสร้าง หรือตอบคำถามทางโทรศัพท์ สอบถามความต้องการของลูกค้า รายละเอียดพื้นที่ รายการงานที่ต้องการก่อสร้างเบื้องต้น เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น รวมทั้งเก็บเงินค่าบริการการวัดพื้นที่ กรณีลูกค้าต้องการจ้างผู้รับเหมา นำส่งแผนกบริการพิเศษเพื่อเปิดรายการขาย (Sales Order) 2.ติดต่อผู้รับเหมา แจ้งวัน เวลา และสถานที่ เพื่อให้ไปวัดพื้นที่และคำนวณราคา รวมทั้งโทรศัพท์แจ้งวัน เวลา นัดหมายกับลูกค้า 3.รับข้อมูลการวัดพื้นที่ รายการวัสดุอุปกรณ์ และราคาประเมินจากผู้รับเหมา คุมราคาเบื้องต้นโดยเปรียบเทียบกับราคากลางที่กำหนดจากสำนักงานใหญ่ แจ้งผู้รับเหมากรณีมีความแตกต่าง เพื่อปรับปรุงก่อนโทรศัพท์แจ้งราคากับลูกค้า 4.รับชำระเงินค่าก่อสร้างจากลูกค้า แจ้งรายละเอียดงาน กำหนดเวลาและมอบหมายงานให้ผู้รับเหมาเพื่อดำเนินงาน จัดทำใบสั่งซื้อ (P/O) ส่งให้แผนกสั่งซื้อสินค้า (OPL) เพื่อสั่งซื้อสินค้าให้ผู้รับเหมา 5.ติดตาม ตรวจสอบงานผู้รับเหมา โดยเข้าตรวจความคืบหน้ายังหน้างาน หรือในกรณีที่ลูกค้าแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานในการแก้ไขปัญหาและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน รวมทั้งโทรศัพท์สอบถามลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพงาน และความพึงพอใจ 6.ตรวจสอบเอกสารวางบิลค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาให้ถูกต้อง ตามรายการที่กำหนดก่อนนำส่งฝ่ายบัญชีสาขา เพื่อชำระเงิน
  1. เพศชาย - หญิง
  2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง สถาปัตย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. มีการแก้ปัญหาที่ดี
  5. มีการตัดสินใจที่ดี
  6. มีความละเอียดรอบคอบ
  7. สามารถปฏิบัติงานตามกะเวลาที่กำหนดได้
  8. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  10. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Sketch up ได้
คุณรุ่ง
Home Product Center (Public) Co., Ltd.
ส่วนบริหารกำลังพล สำนักงานใหญ่
ปฏิบัติงานสาขากทม.และต่างจังหวัด
หลายจังหวัด