JobThai
รับสมัครด่วน
26 ก.ย. 65

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

pin location
pin location

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1. ตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมคุณภาพในขั้นตอนกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 2. จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ 3. ประชาสัมพันธ์ แนะนำ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก้พนักงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 4. สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 5. จัดทำสรุปรายงานด้านความปลอดภัยและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและผ่านการอบรม จป.ตามที่กฏหมายกำหนด
  3. มีประสบการณ์ ระดับเจ้าหน้าที่ 1 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ในด้านกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  5. สามารถวางระบบในเรื่องความปลอดภัยได้
  6. สามารถคำนวณ/วัดค่าอุบัติเหตุ และความเสียหายต่างๆ เชิงตัวเลขได้
  7. สามารถวางแผน วิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงได้ (Risk Managment)
  8. มีภาวะผู้นำ และสามารถอบรมความปลอดภัยเบื้องต้นให้กับพนักงานได้
  9. ผู้ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
  10. มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา และมีความเป็นผู้นำสูง
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email - สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
25/11 หมู่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด 25/11 หมู่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย (ติดตลาดน้ำคลองขุดเจ้าเมือง by ลัดหลวง)