JobThai
29 ก.ย. 65

CAD Operator and Drafter (1-year contract)

pin location
pin location

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions iconไม่ระบุ
- ดำเนินการจัดทำแบบงานเบื้องต้น (Schematic Design) ประกอบระบบโครงสร้างระบบไฟฟ้า โยธา และงานทางด้านเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมาย และเขียนแบบ Combined Serviced Drawing (CSD) - สำรวจตรวจสอบพื้นที่ในการติดตั้งเพื่อใช้ในการจัดทำแบบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการจัดทำแบบและข้อมูลตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการประเมินจัดทำข้อมูล BOQ (Bill of Quantities) เบื้องต้น - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และนอกเวลาปกติในการทำงานให้สอดคล้องกับผู้เกี่ยวข้องได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการจัดทำและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดนการทำงานตามระบบการจัดเก็บของหน่วยงาน - นำเสนอข้อมูลประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลเพื่อสรุปในการจัดทำแบบได้ - สัญญาจ้างปีต่อปี มีโอกาสต่อสัญญาได้ ขึ้นอยู่กับงานและผลปฏิบัติงานของพนักงาน
  1. การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป หรือระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกล โยธา ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบอย่างน้อย 2 ปี
  3. ใช้งานโปรแกรม Auto CAD, Sketch up, Solid works, Visio ได้ หากได้ BIM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการเขียนแบบงาน 2D ได้เป็นอย่างดีสามารถเขียน 3D ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรู้มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร
  6. สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
  7. มีความเข้าใจในงานระบบและอ่านแบบระบบไฟฟ้า /โยธา เครื่องกล ได้เป็นอย่างดี
  8. มีความรับผิดชอบสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
- สมัครผ่านทางอีเมล - สมัครผ่านทาง JobThai - สมัครที่บริษัท
คุณสุธีรา
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
469 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร