เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรพัฒนาธุรกิจ (Sale Engineer)
1. ค้นคว้า ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อหรือลงทุนของลูกค้า 2. ศึกษาและจัดทำความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) 3. ติดต่อ ติดตาม ดูแลและใ...

บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
1 อัตรา
14 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ