JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Mananger
1. ควบคุม ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ 2. ดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . Project Engineer, Mechanical Engineer
1. ดำเนินการควบคุมสรุปภาพรวมโครงการ,ขั้นตอน,วิธีการ ของงานก่อสร้าง 2. ควบคุมแผนงานและงบประมาณ ของระบบงานก่อสร้าง 3. ควบคุมแบบรูป-รายงานหน่วยงาน

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
25 มิ.ย. 62
3 . QA/QC Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการ ควบคุมงานดูแลงานด้านคุณภาพทั้งระบบตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับเหมา และรายงานสถานะให้ผู้บังคับบัญชา 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . Project Manager (Mechanical Engineer)
1. บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข งบประมาณที่กำหนด และให้เสร็จตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . Project Manager (Civil Engineer)
1. บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดูแลควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข งบประมาณที่กำหนด และให้เสร็จตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญ...

บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ