JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Development Officer (SAP FI / RE Modvle)
-สนับสนุนการใช้งานระบบ SAP,RE Module -วิเคราะห์เเละนำเสนองานเพื่อแก้ไข -ดูเเลข้อมูลผู้ใช้งาน ปรับปรุงสิทธิ เเละการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ -จัดทำคู่มือการใช้งานเเละรายงานต่างๆในระบบ SAP เพื่อให้ง่ายต่...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร
- ดูแลการรวบรวม สรุป และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือน - รวบรวมข้อมูลงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท - การจัดทำงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน - จัดทำข้อมูลและทำรายงานวิเคราะ...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ขายพืนที่เช่า ศูนย์การค้า The Platinum Fashion Mall
- บริหารจัดการพนทืเช่าภายในศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า - ประสานงานและอํานวยความสะดวกรานค้า - เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นทื่เช่าโนมน้าวจูงใจให้ร้านค้ามีความมนใจและตัดสินใจเช่าพื้นที่ี - สํ...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ร้านค้า (อ่านเเละเขียนแบบ Auto Cad ได้)
- เขียนเเละอ่านแบบ ตรวจแบบ Shop Drawings - ประเมินราคางาน ซ่อมแซม จัดทำฺ Bill of Quantities งานระบบวิศวกรรม - ประสานงานผู้เช่า ร้านค้า เเละสามารถเจรจาต่อรองราคาได้ - มีความรู้พื้นฐานงานช่าง งานระบบ...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . Programmer (พัฒนาระบบ SAP)
- ติดตั้งและกำหนดค่าระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ วินิจฉัย ข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการเขียนหรือแก้ไขโปรแกรมเพิ่มเติมบนระบบ SAP เช่น ฟอร์ม รายงาน BI และเขียนโปรมแกรม Website พื้นฐานได้ - ...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ