JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการ, บัญชี, การเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 2. ประสานงานภายในภายนอก 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
2 . นักวิชาการสาขา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จัดทำคู่มือครู -ประสานงาน -งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับหมอบหมาย เงินเดือน - โอที - ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ชุด...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
3 . นักวิชาการสาขาภาษา อังกฤษ
-เขียนแผนการเรียนการสอน -ออกข้อสอบ -ตรวจงาน -จัดทำคู่มือครู -ประสานงาน -งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างที่บริษัท
12 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบรายได้ และตั้งหนี้ลูกหนี้การ ลูกหนี้อื่น ตรวจสอบรายการรับชำระ ตรวจสอบรายการรับคืนสินค้า ส่วนลดจ่าย สรุปยอดลูหนี้คงค้างประจำเดือน ตลาดจนวิเคราะห์อายุลูหนี้ พร้อมทั้งเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขป...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
5 . ช่างเทคนิค (ปทุมธานี)
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานฯ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
6 . นักวิชาการด้าน คณิตศาสตร์
เขียนแผนการเรียนการสอน ออกข้อสอบ ตรวจงาน จัดทำคู่มือครู ประสานงาน งานด้านวิชาการในฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าการตลาดออนไลน์ ติดต่อ 0951415369 ฝ่ายบุคคล
1. มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่าย...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
12 ก.ค. 62
8 . ช่างประจำอาคารสถานที่ รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร - ตรวจเช็คระบบอาค...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
9 . แม่บ้านประจำสำนักงาน 1
-รับผิดชอบในการดูแลทำความสะอาดสำนักงาน บริเวณที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบในการดูแลทำความสะอาดห้องประชุม,ห้องน้ำ -เช็คและดูแลสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน -และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ค. 62
10 . Sales Exclusive (ฝ่ายขายภูมิภาค)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - พบลูกค้าใหม่ติดต่อประสานงาน ดูแลเขตการขายที่ได้รับผิดชอบ - ขยายฐานลูกค้าเพิ่มยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริการหลังการ...

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ