JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการบริษัท
1. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยบริษัท แ...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์
- เขียนบทดความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ - ประสานงานกับทีมงานกราฟฟิคเพื่อทำ Artwork ประกอบบทความ - โพสต์บทความใน Tnstragam ของบริษัท - ประสานงานกับแบรด์ เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำสคริป - งา...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์ กระจาย สินค้าให้กับสาขาต่างๆ - จัดทำข้อมูลสินค้าให้กับบริษัท - สรุปรายงานการขายสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย
- บริหารจัดการงานในแผนกกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทันกำหนดระยะเวลา - ร่าง ตรวจสอบ จัดทำสัญญาและ เอกสารทางกฎหมายรวมถึงการให้ความเห็นทางกฎหมาย - บริหารจัดการงานจดทะเบียนกรมสรรพากร กรมทรัพย์สิน...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
5 . Area Manager
- วางแผนการขายสินค้าตามนโยบายบริษัท - จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับสาขาและสำรองบุคลากรให้เพียงพอกับการขยายสาขา - ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภายในสาขา - พัฒนาด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพ - การสั่งสินค...

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ