JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ออกเเบบผลิตภัณฑ์ (ประจำโรงงานอยุธยา)
1.ออกแบบแบบสกรีนที่จะพิมพ์ลงบนขวดให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า 2.ปรับปรุงและแก้ไขแบบสกรีนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.จัดทำแบบสำหรับการทำสกรีนเพื่อใช้พิมพ์ลงบนขวด 4.ดำเนินการทดสอบการพิมพ์แบ...

BG Container Glass Public Company Limited.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 เม.ย. 62
2 . วิศวกร R&D (วัดคุม & Control)
1.เขียนระบบ Control ด้วย PLC ดำเนินงานวิจัยเเละพัฒนาด้านการควบคุมจักรกลอัตโนมัติ 2.ออกเเบบ เเละทดลองในโครงการวิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ 3.ประยุกต์ใช้วิศวกรรมวัดคุมในการดำเนินงาน 4.ต...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ขึ้นอยู้กับประสบการณ์
19 เม.ย. 62
3 . วิศวกรแบบพิมพ์
1)วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากแบบพิมพ์และหาแนวทางในการป้องกัน 2)ปรับแก้แบบพิมพ์ 3)ประสานงานและดูแลการจัดทำแบบพิมพ์ 4)ดูแลงานระบบคุณภาพของหน่วยงานแบบพิมพ์

BG Container Glass Public Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000
19 เม.ย. 62
4 . Support Sale Export
• Responsible for order to cash management for key accounts in Asia, Europe, and the APAC. • Manage customer orders and shipment in alignment with business strategies for key market accounts. • Orde...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
5 . ช่างเทคนิคปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร์) ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
1.ดำเนินการ จัดทำ ทดลองและทดสอบนวัตกรรมต้นแบบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องกล วิทยาศาสตร์ เพื่อวิจัยและพัฒนาตามแผนงานและแนวทางที่นักวิจัยได้กำหนด 2.จัดเตรียมเครื่...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
6 . วิศวกรโยธา
•ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา •ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปต...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
1. นำเครื่องมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในบริษัท 2. พัฒนาสมรรถนะความสามารถพนักงานเพื่อให้รองรับกับกับทิศทางการเติบโตขององค์กร 3. นำเครื่องมือการประเมินสมรรถ...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 เม.ย. 62
8 . ช่างเทคนิค (นิคมโรจนะ 3 อยุธยา)
-ดำเนินการดูบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย -วิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงกระบวนการผลิต -รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ -ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตร...

BG Container Glass Public Company Limited.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 Positions
เงินเดือน 11,500 ขึ้นไป +โอทีเเละสวัสดิการ
19 เม.ย. 62
9 . Logistics Analyst(เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบจัดส่ง)
1.ใช้ความรู้ด้านสถิติในการจัดทำ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลัง ยอดผลิต ยอดขาย ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 2.คิดวิเคราะห์ สร้างTemplate ประสานงาน รวบรวม จัดทำ แ...

BG Container Glass Public Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,500 - 20,000 บาท
19 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน ( Fix asset )
1.บันทึกและรวบรวมข้อมูลด้านทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 2.ตรวจสอบข้อมูล รายงานทรัพย์สินต่างๆของบริษัท ให้ครบถ้วนถูกต้อง 3.คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินของบริษัทให้ครบถ้วน...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
1. ดำเนินการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ และสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตขวดแก้ว 2. ประสาน ติดตาม และแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้การจัดหา จัดซื้อเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3. จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ ...

BG Container Glass Public Company Limited.
เงินเดือน Salary Structure
19 เม.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงเตาหลอม ประจำโรงงานปทุมธานี
1.บำรุงรักษาเตาหลอม ตามแนวทางและแผนงานการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่กำหนด 2.ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเตาหลอมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3.แก้ไขและซ่อมแซมเตาหลอม เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียให้...

BG Container Glass Public Company Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
19 เม.ย. 62
13 . พนักงานขับรถยก (Forklift) ประจำโรงงานอยุธยา
1.ขับรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า 2.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้า

BG Container Glass Public Company Limited.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน 352 บาท/วัน + สวัสดิการ
19 เม.ย. 62
14 . ช่างเทคนิค ประจำโรงงานปทุมธานีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแลการทำงานของระบบด้านระบบเชื้อเพลิง ระบบน้ำ ระบบลม ระบบพัดลมที่ใช้ในการผลิต เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ...

BG Container Glass Public Company Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท + สวัสดิการ
19 เม.ย. 62
15 . พนักงานควบคุมการรับ - จ่ายสินค้า
1. ดำเนินการดูแลการรับ – จ่ายสินค้า ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในคลังสินค้า 2. ดูแลพื้นที่บริเวณคลังสินค้าให้เรียบร้อย ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ตรวจสอบให้สินค้าคงคลังที่จัดเก็บอยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่เสียหาย 4...

BG Container Glass Public Company Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,500 + สวัสดิการ
19 เม.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ