JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales&Marketing Director รับสมัครด่วน !
• กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายหลัก เพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจอย่างมีศักยภาพ พร้อมตรวจสอบความเหมาะสมของข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง • สำรวจและวิเคราะห์ทางการตลาด (Market Research & ...

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
20 ส.ค. 62
2 . Project Manager รับสมัครด่วน !
- วางแผน และกำหนดขอบเขตหน้าที่งานให้กับทีมงาน - ควมคุม ตรวจสอบ การใช้และการปรับปรุงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายโครงการ รายรับจากการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงาน - ควมคุม ตรวจสอบ และติดตามความคืบหน้าในการดำเ...

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
20 ส.ค. 62
3 . Site Supervisor รับสมัครด่วน !
- ดูแลและรายงานค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้ - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา - ติดตามและรายงานผล ความคืบหน้าของผู้รับเหมา - ควบคุมคุณภาพของงา...

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ