JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงินรับ
1.ตรวจนับความถูกต้องของเงินสด บัตรเครดิต หรือตราสารอื่นๆ แทนเงินสด กับเอกสารหลักฐานรายการรับรายได้ต่างๆ ประจำวันของโรงพยาบาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบการชำระเงิน บันทึกบัญชีและออกใบเสร็จรับเง...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสวัสดิการ
1. สำรวจเปรียบเทียบสวัสดิการจากสถาบันหรือองค์กรภายนอก 2. ทบทวน วิเคราะห์ รายงานผลการจัดสวัสดิการขององค์กร และนำเสนอแผนสวัสดิการพนักงานประจำปี 3. วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประจำปี 4. ประสานงา...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
16 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนศูนย์การเเพทย์ (Senior)
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การแพทย์ 2. ติดต่อประสานงานแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่เทคนิเชี่ยนเกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการเครื่องมือแพทย์ 3. ดำเนิ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
16 ก.ค. 62
4 . Admission Coordinator (พยาบาล)
1. Confirmed ผู้ป่วย/ ทีมแพทย์ / สหสาขา ล่วงหน้าก่อน Admit 2. บันทึกจ่ายเตียงในระบบ SSB และลงทะเบียนผู้ป่วยให้ตรงตาม Criteria 3. นัดหมายผู้เกี่ยวข้อง/นัดหมายผู้ป่วยทำหัตถการ 4. ประสานงานรับ-ส่งต่อ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
16 ก.ค. 62
5 . นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
1. เตรียมความพร้อมทางเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหัตถการ ได้แก่Hemodynamic, เครื่อง X-ray Cath Lab, Temporary pacemaker, Intra Aortic Balloon Pump(IABP), Defibrillator เพื่อให้พร้อมทำหัตถการและ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
16 ก.ค. 62
6 . นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)
1. ให้บริการการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอน และให้บริการการจำลองการรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา ตามแผนการรักษาของรังสีแพทย์และตามหลักวิชาชีพนักรังสีกา...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
16 ก.ค. 62
7 . ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
1. ให้บริการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยนอกที่มีนัดมาเจาะเลือดตามใบคำสั่งโดยไม่พบแพทย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของนักเทคนิคการแพทย์ 2. ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจของผู้รับบริการเข้าสู่ระบบห้องปฏิบัติการ และนำส่...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
16 ก.ค. 62
8 . Call Center
1. ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล ให้คำแนะนำ และตอบปัญหาบริการข้อมูลลูกค้า 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับบริการ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
9 . พยาบาลวิชาชีพ
1.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด 3.มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย (Cashier)รับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 2. ดูแลเงินทอนและนำส่งเงินรายได้ครบถ้วนถูกต้อง 3. จัดเตรียมข้อมูลที่ผู้ป่วยต้องการเพิ่มเติม 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทป...

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ