JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Operation - Officer
1. จัดการงานด้านการเวนคืนกรมธรรม์ ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการจัดเก็บเอกสารตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท 2. จัดเตรียมข้อมูลและส่งรายการตัดค่าเบี้ยประกันงวดต่ออายุผ่านช่องทาง Direct Debit แ...

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 มิ.ย. 62
2 . System Administration - Senior Officer
1. ดูแลและบริหารจัดการให้ระบบงานสารสนเทศ รวมถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. ดูแลและบริหารจัดการสำรองข้อมูลสารสนเทศทั้งหมดของบริษัท 3. ดูแลค...

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
13 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ