JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . Project Manager
กำหนดแนวทางการทำงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา คุณภาพ ค่าใช้จ่าย และความปลอดภัย

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
3 . ช่างเทคนิคถอดแบบอาวุโสรับสมัครด่วน !
รับงานจากหัวหน้าฝ่ายถอดปริมาณงาน แล้วจัดทีมทำการถอดปริมาณงานให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามข้อมูลที่ได้รับ ภายใต้การควบคุมกำกับของ Senior Estimator,Estimator,junior Estimator (ผู้บังคับบัญชา) ให้แล้วเสร็จภ...

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . QC Engineer
-ตรวจสอบและรายงานผลคุณภาพของหน่วยงานก่อสร้างต่างๆ -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพงาน -ร่วมวิเคราะห์สาเหตุ จ้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบกับผู้เกี่ยวข้อง -ประสานงานและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร...

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
5 (ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
5 . Assistant Human Resources Manager(Recruitment)
หน้าที่รับผิดชอบ: : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านงานสรรหาว่าจ้าง,กำหนดแผนกลยุทธ์การสรรหาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท , วางแผนอัตรากำลังคนและสรรหาคนให้ทันในเวลาที่ต้องการ,การปรับปรุงพัฒนาระบบ...

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรโยธา/วิศวกรสำนักงาน กว.ภาคี/สามัญ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
วางแผนและบริหารงาน โครงการก่อสร้าง คุมงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . ช่างเขียนแบบ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) รับสมัครด่วน !
Shop Drawing เขียนแบบ ถอดแบบ งานโครงสร้าง งานโครงเหล็ก งานสถาปัตย์ งานก่อสร้าง และสาธารณูปโภค

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
8 . Supervisor (งานเหล็ก, สำรวจ, โครงสร้าง, สถาปัตย์) ประจำหน่วยงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานตามแบบก่อสร้างตามประเภทงาน - วางแผนใช้แรงงาน,วัสดุ ให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
9 . วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล (ประจำสำนักงานใหญ่/ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้าตามเงื่อนไขสัญญา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำแผนงาน ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ให้ตรงตามกำหนดระยะเวลาและงบประมาณ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
10 . สถาปนิก, สถาปนิก(อาวุโส)รับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านสถาปัตยกรรม ควบคุมการเขียนแบบงานสถาปัตย์ เคลียร์แบบสถาปัตยกรรม

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ