สำหรับ คริสเตียนีและนีลเส็น ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ในชื่อ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (สยาม) จำกัด และได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และก่อสร้างโครงการที่สำคัญ ๆ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศโดยรวม ทั้งของภาครัฐ และเอกชน โครงการเหล่านี้หลายโครงการกลายเป็นสถานที่ หรือสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท่าเทียบเรือคลองเตย สะพานกรุงเทพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และสะพานสารสีนที่ภูเก็ต เป็นต้น ปัจจุบัน คริสเตียนีและนีลเส็น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในชื่อ "บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)" ในปี 2535 ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากว่า 85 ปี และเพื่อรองรับการขยายงานก่อสร้างภายในประเทศไทยในปี 2559 และอนาคต จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังนี้
สวัสดิการ
 • - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 100-250 บาท/วัน
 • - เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน 100-250 บาท/วัน
 • - ที่พัก/ค่าเช่าบ้าน พนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 12,000.-/ปี
 • - ค่ารักษาพยาบาลกรณีทันตกรรมปีละไม่เกิน1,000.-
 • - ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน
 • - ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
 • - ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 24 เท่าของรายได้
 • - เงินเกษียณอายุ/บำเหน็จ
 • ฯลฯ
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: 02-338-8009, 02-338-8012
แฟกซ์: 02-338-8090
เว็บไซต์: www.cn-thai.co.th
ใช้งานแผนที่