JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี (CFO)
1. วางกลยุทธ์ทางด้านการเงิน การลงทุน และการมองความเสี่ยงในอนาคต เพื่อหาทางป้องกันและแก้ไข 2. ตัดสินใจในเรื่องของบัญชีและการเงินในทุกมิติของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการดูแลและตรวจสอบรายงานทางบัญชี 3. จัดสร...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
2 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ (ขาย สร้าง โอน)
1. พัฒนาและกำหนดแผนกลยุทธ์นำไปสู่เป้าหมาย 2. สร้างรายได้และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. บริหารงานให้บรรลุตามแผนและนโยบายของบริษัท 4. พัฒนาบุคลากรและระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. บริห...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแผนงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์โครงการหรือธุรกิจใหม่ๆ จัดทำ Business Model ให้เป็นไปตามแผนการขยายงานของบริษัท และผลักดันการดำเนินงานตามแผนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ (กลยุทธ์ แผนธ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1. พัฒนาและกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 2. กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด (MARCOM) เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3. กำหนดกลยุทธ์ด้านราคาโดยคานึงถ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
5 . ภูมิสถาปนิก
1. ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม และรายละเอียดประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เขียนแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ประมาณราคางานภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 4. ตรวจสอบ ประสานงานกับสถาปนิก, วิศวกรใน...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์
• วางแผนกลยุทธ์ บริหารจัดการ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร • ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกประชาสัมพันธ์ภายในให้เ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
7 . Digital Marketing Managerรับสมัครด่วน !
- จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท และการประชาสัมพันธ์ออน์ไลน์ - วางแผนงานร่วมกับทีมการตลาด และนำเสนอกิจกรรมในสือ Online เพื่อกระตุ้นยอดขาย - จัดทำ Social Marketing ช่างทางต่างๆ เช่น Website, Facebook, I...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วางแผนงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท และแผนธุรกิจ 2. บริหารงานด้านออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ shop drawing รวมทั้งแก้ไขปัญหา เพื...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการแผนกการตลาดรับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์กิจกรรมการตลาด เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ - ประเมินและวิเคราะห์ผลงานกิจกรรมการตลาด สรุปปัญหาและอุปสรรค พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข - กำหนดเป้าหมายและผลตอบแทนการขายประจ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
10 . วิศวกรออกแบบและประมาณราคา (มีใบ กว.)
1.งานออกแบบงานวิศวกรรม คำนวนโครงสร้าง,เขียนแบบโครงสร้าง 2.ประมาณการตามแบบข้อกำหนดวัสดุงานก่อสร้าง - จัดทำBOQ ราคาค่าก่อสร้างบ้าน สาธารณูปโภคต่างๆ - จัดทำงาน เพิ่ม-ลด ส่วนต่างๆ - ทำ...

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ค. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ