JobThai
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเอ็นซีกรุ๊ป " แบรนด์บ้านฟ้า" ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี ดำเนินโครงการมากกว่า 50 โครงการ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ , โครงการเอ็น.ซี.ออนกรีน ฌาร์ม, โครงการเอ็น.ซี.รอยัล ปิ่นเกล้า, โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5 , โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด –ราชพฤกษ์, โครงการบ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า-ดอนหวาย ,โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม, โครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม ด้วยการตระหนักว่าพนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงมีนโยบายดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงาน และผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาพนักงาน ให้มีพร้อมทั้งความสามารถ ศักยภาพที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปกับบริษัทถือเป็นพันธกิจสำคัญที่ผู้บริหารยึดมั่น และถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทจึงมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเพื่อรองรับการเติบโตและขยายงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯ ประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ประกันชีวิต 3. ประกันสุขภาพ 4. ตรวจสุขภาพประจำปี 5. ค่าอาหาร 6. ค่าพาหนะ (ตามเงื่อนไข) 7. เงินกู้พนักงาน 8. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ 9. โบนัส (ตามผลประกอบการ) 10. เครื่องแบบพนักงาน 11. ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ 12. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่าง ๆ 13. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 14. กิจกรรมพิเศษของบริษัท 15. รถรับ-ส่งพนักงานประจำโครงการ
15
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 (การ์เด้นโฮมพลาซ่า)
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130