JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบุคคล (Admin. & Personnel Manager)
ดูแลจัดการบริหารงานของฝ่ายธุรการและบุคคลทั้งระบบ เช่น งานสรรหาว่าจ้าง งานพัฒนาและฝึกอบรม งานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
2 . วิศวกร (Logistics Planning & Customs)
- ดูแลการจัดหาอะไหล่ตัวถัง/ ชิ้นส่วนอะไหล่ประกอบรถสำหรับใช้ในการผลิต - ติดต่อซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานกับตัวแทนและหน่วยงานราชการในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากเขตปลอดอากร - ติดต...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
3 . Production Engineer (ฝ่าย Assembly)
- ปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า - ดำเนินการ บำรุงรักษาและหาวิธีการปรับปรุง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต - ประเมิ...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและบุคคล
- ดูแลงานด้านการสรรหาว่าจ้าง สัมภาษณ์งานเบื้องต้น รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ดูแลงานด้านการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานและนำส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภาย...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
5 . เลขานุการบริหาร
- ร่างจดหมายโต้ตอบจดหมายทั้งไทย-อังกฤษ - จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารสำหรับการเชิญประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท - ทำรายงานการประช...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ