เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
1.บำรุงรักษาเครื่อง User และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้พร้อมใช้งาน 2.จัดหา Computer / Notebook / อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 3.แก้ปัญหาการใช้งาน และให้คำปรึกษาผู้ใช้งาน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
2 . พนักงานงานการเงินจ่าย Supplier
1.รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกคต้องของเอกสาีที่รับวางบิล 3.จัดทำเช็คจ่าย(Supplier ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง) พร้อมบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเ...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
3 . พนักงานธุรการ
1.จัดทำ , ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่าง ของแผนก 2.เบิกเงิน,เคลียร์เงิน , ประสานงาน , รวมไปถึงจัดทำเอกสารต่างๆ 3.จัดทำสรุปยอดค่าใช้จ่ายต่างๆในแผนกประจำเดือน 4.ทำบันทึกภายใน,ภายนอกรวมไปถึงติดต่อประส...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . ผู้จัดการสนาม ( SM )
1.ดูแลภาพรวมทุกด้านของโครงการก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนจนถึงงานทั้งหมดแล้วเสร็จ 2.จัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลบุคลากรและผู้รับเหมาช่วงในสถานที่ 4.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบโครงการ, ...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
5 . ธุรการสนาม
1.คีย์ข้อมูลใบขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง 2.ตรวจสอบรายการรับวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อสร้าง 3.จัดการเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 4.ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงา...

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ