JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ควบคุมและตรวจสอบ การรับสินค้าเข้าคลัง การเก็บรักษาสินค้า การบรรจุสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า ดูแลอุปกรณ์การจัดเก็บและห้องเย็นเก็บสินค้าให้พร้อมใช้งาน

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน อาวุโสรับสมัครด่วน !
1.รับหลักการ และ วางระบบการจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต 2.วิเคราะห์ต้นทุนจริง และ ต้นทุนมาตรฐาน 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
4 . พนักงานขับรถขนส่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถยนต์ส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - ทำความสะอาดรถยนต์ที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขาย (ป.ตรีการตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง)รับสมัครด่วน !
ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่ นำเสนอขายสินค้า

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกระบบคุณภาพ (โรงงานชำแหละตัดแต่งเนื้อสุกร )รับสมัครด่วน !
- ตรวจติดตามการจัดการเอกสารคุณภาพ การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงาน - ตรวจติดตามระบบคุณภาพตามโปรแกรมของหน่วยงาน - บริหารและพัฒนาบุคลากร...

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอาหาร - บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร ตามแผนการบำรุงรักษา - ตรวจสอบ ติดตาม สถานะเครื่องจักร ให้พร้อมใช้งาน - รายงานสถานะเครื่องจักร ...

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (โรงงานแปรรูปอาหาร)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานพัฒนาระบบคุณภาพ (โรงงานแปรรูปอาหาร) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ - ทวนสอบระบบคุณภาพ ทดสอบความสะอาดของพื้นที่ผลิต ทดสอบคุณภาพสินค้า (Swab test, Validation, Sensory test) - งานเกี่ยวก...

กลุ่มบริษัท เอฟพี ฟู้ด กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 มี.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ