JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC Manager)
วางแผนและควบคุมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ , ระบบประกันคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
17 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารงานบุคคล 2.วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 3.วางแผนการเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน 4.กำหนด วิธีการ ขั้นตอนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5.สร้างความสัมพันธ์อันดี...

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ