เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1. ประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่ผู้ใช้งาน 2. ติดตั้งซอฟท์แวร์และโปรแกรมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการ 3. ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 61
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบลายพิมพ์บนแก้ว มีความคิดสร้างสรรค์ 2. สามารถนำคำพูด มาทำเป็นภาพได้ตามความต้องการ 3. สามารถทำสื่อภายในองค์กรได้ 4. จัดทำรายงาน และเอกสารการออกแบบ ต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
3 . พนักงานขายในประเทศ รับสมัครด่วน !
1.หาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายตลาดในประเทศ ให้สอดคล้องแผนงาน และเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2.ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่า เพื่อเพิ่มยอดขายตลาดในประเทศ ให้สอดคล้องแผนงาน และเป้าหมายของฝ่ายขายและกา...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
ภาระหน้าที่ของผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานจะรายงานต่อผู้จัดการโรงงาน โดยจะต้องช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของผู้จัดการโรงงาน พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของฝ่ายโรง...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
5 . วิศวกรบรรจุภัณฑ์
1.) วางแผน จัดซื้อ/จัดหา ควบคุมการส่งมอบ ตรวจสอบคุณภาพ กล่องบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์สีกล่องที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตแก้วใส และ/หรือแผนการเพิ่มมูลค่าแก้วใส 2.) วางแผน ควบคุม ดูแล การขึ้นรูป...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
6 . ธุรการขายต่างประเทศ
1.รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้า เพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3.แจ้งรายการสั่งซื้อของลูกค้าให้ฝ่ายบัญชี และ การเงินเพื่อ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
7 . วิศวกรเครื่องจักรผลิตรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตแก้วเพรส และเป่า 2.วางแผนและติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ 3.วางแผนและจัดเตรียม Spar part ให้พร้อมสำหรับกระบวนการผลิต 4.จัด...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
8 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร
1. ทำงานร่วมกับผู้บริหารและรับผิดชอบในการนำนโยบายการพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติให้เกิดผล 2. ร่วมในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกับผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด 3. สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
9 . วิศวกรเตาหลอม(ด้านพลังงาน)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแล การควบคุมเตาหลอม เพื่อให้ได้น้ำแก้วที่มีคุณภาพ และประหยัดพลังงาน รักษาสภาพเตาหลอมให้ใช้งานได้ยาวนาน 2. ควบคุมดูแล การจัดเตรียม เชื้อเพลิง พลังงาน ลม น้ำ วัตถุดิบ ตามสภาพเตาหลอมและแ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
10 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.วางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน 2.ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงา...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
11 . หัวหน้าฝ่ายพิมพ์สีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล บริหารงาน แผนกพิมพ์สี ให้มีประสิทธิภาพ ตามแผนงานที่วางไว้ 2. นำความรู้ และทักษะมาพัฒนาประสิทธิภาพ แก้ปัญหา 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
12 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ไฟฟ้ากำลัง)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและติดตามงานระบบบำรุงรักษาของโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 2.ควบคุมและรับผิดชอบแผนงานโครงการ (Project) และงานปรับปรุงภายในโรงงาน 3.วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
1 ตำแหน่ง
21 ก.พ. 61
13 . Sales and Marketing Department Manager
1. Analyze market circumstances to formulate the marketing strategy, to forecast and plan sales plan which is optimal to domestic and international markets and conform to company’s policy and target. ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
21 ก.พ. 61
14 . พนักงานขับรถ
1.ขับรถยนต์รับ - ส่งพนักงาน และผู้บิหาร เพื่อติดต่องานภายนอก 2.ขับรถยนต์เพื่อติดต่องานภายนอก 3.ทำความสะอาดและดูแลรถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบ 4.ทำรายงานการใช้รถยนต์ประจำวัน 5.จัดทำเอกสารและใบอนุญาตต่างๆ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 61
15 . Export Sales
1. หาลูกค้ารายใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของฝ่ายขายและการตลาด 2. ดูแล ติดตาม ลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มยอดขายในตลาดต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนงาน และเป้าหมายของฝ่าย...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ (Export Administrator) รับสมัครด่วน !
1.รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย เพื่อจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับหน่วยงานคลังสินค้าเพื่อดำเนินการเตรียมสินค้าส่งมอบให้ลูกค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งออกสินค...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายในประเทศ
1. ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของพนักงานขายในประเทศ ในการประสานงานขาย จนสามารถส่งมอบสินค้าได้เสร็จสิ้น 2. ดูแลลูกค้าในประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมายให้มียอดขายต่อเนื่อง เช่น ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ลู...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
18 . วิศวกรแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ jig-fixture,เขียนโปรแกรมและการ setup เครื่องจักร 2. ควบคุม ดูแล การสร้างแม่พิมพ์ ตาม drawing 3. ควบคุม ดูแลการใช้งาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุง-เชิ...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
19 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมาย 3. ประสาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 61
20 . วิศวกร (เตาหลอม)
วิศวกรเตาหลอม 1. คำนวณปริมาณการใช้ พลังงานเชื้อเพลิง ตามค่าอุณหภูมิ ที่ใช้ในการหลอมเหลวน้ำแก้ว เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 2. ตรวจสภาพเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าผิดปกติ ต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อห...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 61
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ