JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ *** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม***
1. ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและประกันคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. รายงานผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้าแผนกควบคุมภาพ เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพในการผลิต 3. ควบคุ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่เทคนิค - RD & Regulation *** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม***
1.มีส่วนร่วมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า และตลาด 2.มีส่วนร่วมการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของฝ่ายผลิต และ/หรือ ลูกค้า...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่เทคนิค-Technical Sales Excellent *** ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม***
1.สนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า ฝ่ายขายและหน่วยงานอื่นๆ ทัั้งภายในและภานนอกบริษัทฯ 2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ศึกษาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สัญญาจ้าง 6 เดือน) **ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง**
1. ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของผู้ขอโดยได้รับการอนุมัติแล้ว 2. ตัดสินใจเลือกผู้ขายที่เสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ 3. ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อ และเงื่อนไขต่างๆ เพื...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ** ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง **
- รับนโยบายจากผู้จัดการฝ่ายแล้วนำมาดำเนินการตามนโยบาย - การจัดทำใบสำคัญรับ และจ่าย เงินสดย่อย, เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้, เจ้าหนี้ และภาษีต่างๆ - การจัดทำรายงานภาษีและแบบฟอร์มที่ติดต่อกรมสรรพากร - ให้...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
6 . Systems Engineer **ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม**
1. กำหนดสูตรการผลิต (Bill of manufacture) ในระบบ ERP 2. จัดทำเอกสาร Specification ทั้ง Finished goods และ Raw materaials 3. จัดทำ Mock up ให้ฝ่ายผลิต ก่อนขึ้นงานจริง 4. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
7 . นักศึกษาฝึกงาน : ออกแบบสื่อ / การตลาดออนไลน์ **ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม**รับสมัครด่วน !
ร่วมฝึกประสบการณ์กับบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสื่อต่างๆ และการตลาดออนไลน์

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
8 . Purchasing Supervisor
-Analyzes a variety of processes (e.g. bids, feasibility studies, etc.) for the purpose of developing recommendations regarding the awarding of contracts, warehouse stock levels, etc. -Communicates ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 Person
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ **ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง**
1.ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของผู้ขอโดยได้รับการอนุมัติแล้ว 2.ตัดสินใจเลือกผู้ขายที่เสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ 3.รวจสอบเอกสารการสั่งซื้อ และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อแจ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
10 . พนักงานแผนกเทคนิค (ทดสอบเครื่อง Stretch hood) ** ปฏิบัติงาน จังหวัดนครปฐม **รับสมัครด่วน !
- นำม้วนฟิล์ม Stretch hood มาทดสอบเพื่อดูความแข็งแรงของฟิล์ม - นำม้วนฟิล์มมาทดสอบที่เครื่อง Thermoform - จัดทำรายงานผลการทดสอบจากเครื่องทดสอบ Stretch hood และ เครื่อง Thermoform - ดูแลอุปกรณ์, เครื...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
11 . Operation Trainee ** ปฏิบัติงาน จังหวัดนครปฐม **รับสมัครด่วน !
- เรียนรู้ระบบสายงานการผลิตและการทำงานของเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาการทำงานของเครืื่องจักรและเดินเครื่องจักรให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมถ่ายทอดถึงวิธีการเดินและปรับเครื่องจักรสู่องค์กรข...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
6 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารโครงสร้างพื้นฐาน 2. ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน รปภ. และคนสวนทั้งหมด 3. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอกเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด 4. ติดต่อประสา...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
13 . จป.วิชาชีพ ** ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง **รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย 2.วิเคราะห์แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ/เสนอนายจ้าง 3.ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการหรือมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน 4.แนะน...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
14 . หัวหน้ากะ สังกัดแผนกStore ** ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง **
1.ตรวจสอบรับสินค้าตามรายการสั่งซื้อสินค้า และตรวจสอบบความถูกต้องของสินค้า 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ - จ่ายวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของรายการสินค้าที่มียอดการเบ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
15 . ช่างเทคนิคเครื่องกล (ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง)
1. ดูแลและปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนและเป้าหมาย 2. ตรวจเช็คซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด 3. งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด 4. งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ร...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน **ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม**รับสมัครด่วน !
1.ตรวจทานความถูกต้องในรายละเอียดของข้อมูลกระบวนการผลิตในรายงานการผลิต 2.ทำการคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปประจำเดือน 3.ตีมูลค่าสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ 4.ตีมูลค่างานระหว่างทำคงค้าง

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
17 . ช่างทั่วไป (งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานปูน)
1.ซ่อมแซมทรัพย์สินระบบสาธารณุูปโภคต่างๆให้สามารถใช้ได้อยู่เสมอ 2.สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆตามที่มีการร้องขอ 3.ดูแลระบบน้ำใช้ในโรงงานให้มีใช้ตลอดเวลา 4.ดูแลเรื่องของการเบิกจ่ายน้ำมันดีเซลให้กับ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา ด่วน !! **ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
18 . ช่างโครงการฯ (ช่างเชื่อม) *ปฏิบัติงานที่ โรงงาน จ.ระยอง*
1.ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.ตรวจสอบเครื่องจักรที่สร้างในโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 3.งานเพิ่มงานปรับปรุงต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
19 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยองรับสมัครด่วน !
1.ขับรถยกเก็บสินค้าได้ 2.จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป/จัดเตรียมเอกสารส่งออก 3.จัดพื้นที่ในส่วนของคลังสินค้าให้เรียบร้อย 4.งานอื่นๆ ช่วยยกสินค้า / อุปกรณ์ให้กับแผนกต่างๆ

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
20 . ช่างกลึง ( ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง )รับสมัครด่วน !
-ควบคุมเครื่องกลึง หรือ Milling เพื่อสร้างชิ้นส่วน, อุปกรณ์หรือแก้ไขปัญหา และรายงานความคืบหน้าของงาน -นำเสนอข้อมูล รายละเอียดของชิ้นส่วน อุุปกรณ์ เครื่องจักรในการทำงาน และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
21 . พนักงานฝ่ายผลิต-คุมเครื่องจักร (Operator) ** ปฏิบัติงาน จังหวัดนครปฐม **รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเครื่องจักร / ปฏิบัติตามแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ - ซ่อมบำรุงและตรวจสอบรักษาสภาพเครื่องจักรให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ** เป...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
100 อัตรา ..ด่วน !! ..
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. จัดทำใบรับ - ใบเบิกวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับ - จ่าย 3. วิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ ของรายการสินค้าที่มียอดการเบิกผิดปกติ 4. ตรวจนับสต๊อกวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ 5. จัดทำแ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและควบคุมเอกสาร (Document Control) *ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม*
1. รับผิดชอบเอกสาร ISO ของบริษัททั้งหมด 2. ลงบันทึกข้อมูลจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ออกเอกสารใหม่ ตามคำร้องขอของแต่ละหน่วยงาน 3. แจกจ่าย และเรียกคืนเอกสารควบคุมทุกระบบ 4. จัดทำเอกสาร และให้คำปรึกษาเกี...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
24 . หัวหน้าแผนกขาย **ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม**รับสมัครด่วน !
- นำเสนอและขายสินค้าประเภทประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก อาทิ Flexible Packaging , Multilayer Blown Film, Food Packaging ต่อกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายในเขตการขายที่ตนรับผิดชอบ - ดูแลประ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
25 . Management Trainee *ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ จ.นครปฐม หยุดเสาร์เว้นเสาร์รับสมัครด่วน !
- ศึกษา เรียนรู้ ควบคุมและพัฒนาวัตถุดิบ สูตรการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการจัดการสินค้าและขนส่ง ของธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท Extrusion , Flexible Packaging , Multilay...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 62
26 . ช่างซ่อมบำรุง *ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง*รับสมัครด่วน !
- ดูแลและปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนและเป้าหมาย - ตรวจเช็คซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด - งานติดตั้งเครื่องจักรที่รับผิดชอบในแผนก - งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
27 . ช่างไฟฟ้า **ปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.ระยอง**รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบไฟ้ฟ้า ภายในบริษัทรวมทั้งรับผิดชอบแผนในการบำรุงในการรักษาเครื่องจักร และรับผิดชอบงานตามที่ได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
28 . หัวหน้าแผนกผลิต **ปฏิบัติที่โรงงาน จ.ระยอง**รับสมัครด่วน !
1.ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานผลิตทั้งหมด 2.ควบคุมกำลังการผลิตให้เป็นไปตามแผนและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมจำนวนเศษสูญเสียจากการผลิต 4.ดูแลและควบคุมความถูกต้องในการเป่าฟิ...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ส.ค. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ