เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ - ปรัปปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
2 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1)ดูแลและรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของบริษัท 2)ตรวจสอบบุคคลและรถยนต์หรือพาหนะที่เข้า-ออกภายในบริษัท 3)รักษาความสงบเรียบร้อยและตักเตือนผู้เช่าหากระเมิดกฏระเบียบ 4)ตรวจสอบการขนย้ายสินค้าของลูกค้าออ...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
3 . พนักงานขาย
- เบิก-จ่ายรับเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
4 . รองผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
1)ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันคุณภาพในแต่ละหน่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของลูกค้าและกรมปศุสัตว์รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 2)ควบคุมดูแลสุขอนามัย...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
5 . พนักงานขับรถยนต์(ส่งของ)
1)ตรวจเช็คเครื่องมืออุปกรณ์รถยนต์รถบรรทุกประจำสายส่งเบื้องต้นก่อนและหลังปฏิบัติงาน 2)ตรวจนับสินค้าให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือตามที่ได้รับมอบหมายทั้งก่อนนำออกจากบริษัทฯและขณะจัดส่งให้ลูกค้า 3)...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
6 . โปรแกรมเมอร์ 4
1) ดูแลโปรแกรมระบบบาร์โค้ด 2) เขียนโปรแกรม Visual Studio (VB,C#) , Dot Net , PHP , ASP และใช้ Crystal Report ได้ 3) Set Up และดูแลระบบ Microsoft SharePoint ของบริษัท 4) ดูแลงานทางด้าน Graphic Desig...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
7 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุง,ตัดต่อระบบไฟฟ้า - ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - งานอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 ก.พ. 61
8 . รองผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1) ควบคุมการดำเนินงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ให้มีความปลอดภัยถูกต้องตามกฏหมายและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า 2) ควบคุมการพัฒนาสินค้าที่มีการผลิตอยู่ปัจจุบันให้มีคุณภาพตรงตามSpec.ที่กำห...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท,ประสบการณ์
21 ก.พ. 61
9 . นักวิเคราะห์จุลชีววิทยา
- ทำการเตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ - ทำการทดสอบที่รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
10 . โฟร์แมน
1.ควบคุมการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ 2.แก้ไขปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกวิธี 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 61
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ