เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support (คลังน้ำมันสุรินทร์)
1.รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2.ติดตั้ง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรม 3.บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
2 . หัวหน้าแผนกผลิต บริษัท จิตรมาสแคเทอริ่ง จำกัด โทร. 085-9120922 คุณตอง
1. ควบคุมดูแลการผลิต ให้ได้ตามแผนที่กำหนด 2. ดูแลการบำรุงเครื่องจักรผลิตเบื้องต้น ประสานงานหน่วยงานซ่อมบำรุง 3. รายงานผลผลิตและการทำงานล่วงเวลาประจำวัน 4. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 มี.ค. 61
3 . IT Support (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
1.รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2.ติดตั้ง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรม 3.บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
4 . QC Engineer (ไซต์งานก่อสร้าง)
- ตรวจสอบคุณภาพตามหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างทุกขั้นตอน - จัดทำเอกสารตรวจสอบและส่งมอบงาน - ประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
5 . วิศวกรปรับปรุงกระบวนการอาวุโส และ หัวหน้าแผนกวิศวกรปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อตรวจติดตามระบบบริหารคุณให้เป็นไปตามข้อกำหนด พร้อมทั้งวิเคราะห์กระบวนการเพื่อการปรับปรุง ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อาทิ QC 7 tools , Problem Solving พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
6 . หัวหน้าส่วน ฝึกอบรม อาหารและเครื่องดื่ม
- Training kitchen staff how to cooking each of menus. - Design schedule for training when we have new staff and new promotion menus. - Kitchen Audit for following as quality of product,ingredi...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนสามารถต่อรองได้
20 มี.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายพื้นที่เชิงพาณิชย์อาวุโส
- รับผิดชอบวางแผนเพื่อหาผู้เช่ารายใหม่และควบคุมการดำเนินงานต่างๆของพื้นที่เชิงพาณิชย์ - ประมาณการ,ตรวจสอบ บริหารรายได้จากพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ - สร้างกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการขายพื้นที่เชิงพาณิชย์...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
8 . Cash van sales (พนักงานขายหน่วยรถเงินสด)
- ขับรถและเสนอขายสินค้าประเภทน้ำมันเครื่อง - เข้าเยี่ยมร้านค้านำเสนอสินค้าและเช็คสต๊อคสินค้าจัดเรียงสินค้าให้ดูเป็นระเบียบ - จัดทำบันทึกการเข้าเยี่ยมร้านค้า ข้อมูลการขายและคู่แข่ง ประจำเดือน - ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
9 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- จัดทำและบันทึกบัญชี ประมาณการโบนัส ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - จัดทำรายงานเกี่ยวโยงกัน - จัดทำงบการเงิน งบการเงินรวม - ตวจสอบการจัดทำรายงานและรายละเอียดประกอบงบ - ตรวจสอบการจัดทำรายงาน MIS วิเคราะห์...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
10 . ผู้ช่วย,ผู้จัดการร้านกาแฟ Coffee World โทร.085-912-0922 คุณตอง
1.ดูแลยอดขายภายในร้าน ร้าน Coffee World ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริการชงกาแฟ ตามสูตร ของทางบริษัทที่ได้อบรม 3.ดูแลด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านงานบริการลูกค้าและความส...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
20 มี.ค. 61
11 . หัวหน้าแผนกบริหารระบบคุณภาพ(ISO Supervisor) 3อัตรา
ดูแลระบบมาตรฐานคุณภาพ การจัดทำเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ , ดูแลการตรวจติดตาม ระบบคุณภาพภายใน และการตรวจประเมินจากภายนอก พัฒนาระบบงานของบริษัท ฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ พนักง...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
12 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- ขับรถยก Stacker ในการจำหน่ายสินค้าไปยัง Loading area - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลรักษารถยกให้พร้อมใช้งานเสมอ และปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
20 มี.ค. 61
13 . ผู้จัดการภาคก่อสร้าง (Site Engineer Manager)
- รับผิดชอบในการวางแผนงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลงานติดตามงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของงานก่อสร้าง - วางแผนงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของบริษัท - กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเก...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 มี.ค. 61
14 . วิศวกร (ไฟฟ้า)
- ร่วมกำหนดแผนงานก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างที่เหมาะสมกับผู้รับเหมา - ตรวจสอบงานลด งานเพิ่ม - ตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการตามมาตรฐานของบริษัท - ตรวจสอบงานและตรวจรับมอบงานที่ดำเนินการปรับปร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
15 . ผู้จัดการเขต กาแฟพันธุ์ไทย
-บริหารร้านกาแฟตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย -บริหารควบคุมมาตรฐานของ QSC COL COG ให้อยู่ตามที่บริษัทกำหนด -ควมคุมและให้คำแนะนำกับผู้จัดการร้านในส่วนที่ดูแล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000+
20 มี.ค. 61
16 . แม่บ้าน ประจำฟลีตงานศรีราชา / ฟลีตหนองแค**ด่วน**รับสมัครด่วน !
-ทำความสะอาดในออฟฟิศสำนักงาน -ประจำฟลีตศรีราชา 1 อัตรา -ประจำฟลีตหนองแค 1 อัตรา

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
17 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ(Payroll)
-รวบรวมและตรวจสอบเวลาการทำงานของสาขา -คีย์ประวัติพนักงานและข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรมทำเงินเดือน -รับผิดชอบในการบันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติแฟ้มข้อมูลพนักงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาทำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ แผนกฝึกอบรม 2 อัตรา(ประจำสำนักงานใหญ่)
- ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย ให้กับสถานีบริการและพนักงานในออฟฟิศ - ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
19 . พนักงานขับรถสิบล้อประจำคลังศรีราชา,ปักธงชัย,ชุมพร,ลำปาง,สระบุรีรับสมัครด่วน !
- ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งสถานีบริการพีที และคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย - (รับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยส์ ส่งตามคลังน้ำมันของบริษัท เช่น คลังน้ำมัน หนองแค แม่กลอง นครสวรรค์ พิษณุโลก ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
20 . ผู้แทนขายรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผน กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกตำแหน่งที่ปฎิบัติงานอยู่ในแผนกขายเขตที่รับผิดชอบ - ดูแลสถานีบริการของลูกค้าเฟรนไชส์ที่อยู่ในเขต เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประจำสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
21 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ทอาวุโส / หัวหน้าแผนก
- จัดซื้อ และจัดหา คัดเลือกและจัดส่งสินค้าให้กับมินิมาร์ทสาขาตามระยะเวลาที่กำหนด - บริหารสินค้าคงเหลือศูนย์ กระจายสินค้า(DC) - สนับสนุนงานระบบที่มินิมาร์ทสาขาในส่วนปัญหาระบบการขาย-เครื่องPOS - สนับ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
22 . IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2.ติดตั้ง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรม 3.บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
23 . เจ้าหน้าที่จัดหาสถานี(เขตภาคตะวันออก) / หัวหน้าแผนก (ประจำภาคต่างๆ)รับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูลและแผนที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อหาทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย - หาพื้นที่ทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทยทั้งในปั๊มพีที และนอกปั๊ม เพื่อพัฒนายอดขายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
24 . พนักงานธุรการน้ำมันเบิกใช้ รับสมัครด่วน !
1.งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง 2.งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
25 . Site Engineer Supervisor
- ร่วมกำหนดแผนงานก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างที่เหมาะสมกับผู้รับเหมา - ตรวจสอบงานลด งานเพิ่ม - ตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการตามมาตรฐานของบริษัท - ตรวจสอบงานและตรวจรับมอบงานที่ดำเนินการปรับปร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
26 . พนักงานเติมน้ำมันเบิกใช้ ประจำคลังน้ำมันศรีราชารับสมัครด่วน !
งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อก ใน แต่ล...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
27 . พนักงานซ่อมบำรุงรถขนส่งน้ำมัน (สิบล้อ,รถเทรลเลอร์) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไปของบริษัท - รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
28 . เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-สรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตรงตามที่องค์กรต้องการ ลงสื่อโฆษณา รับสมัครงานสัมภาษณ์งานและประเมินผล -งานด้านว่าจ้าง เจรจาต่อรองเงินเดือนและนัดทำสัญญาจ้างและสัญญาคค้ำประกัน -งานด้านธุรการ เอกสารต่างๆ แ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 61
29 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
30 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีและมินิมาร์ทรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 มี.ค. 61
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ