JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคกลาง
- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันตก
- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันออก
- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคเหนือ
- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคใต้
- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ควบคุมหนี้)
ติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ ให้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และบันทึกการรับชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
19 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
-ติดตาม กำกับดูแล และประสานงานให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล
-ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ -เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
9 . ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท - ควบคุ...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ขยายงานตลาด
-ติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับตัวแทน / นายหน้า ในการคำนวณเบี้ยประกันภัย -การให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามเรื่องสินไหมฯ ให้กับริษัทนายหน้า ไฟแนนซ์ ลีสซิ่ง -ติดตามควบคุมทวงถามการชำระเบี้ยปร...

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
- ตรวจสอบและประเมินราคาความเสียหายของรถประกัน, คู่กรณีและทรัพย์สิน ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย - ตรวจสอบราคา จัดหา และติดตาม ควบคุมราคาซ่อมให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ / โปรแกรมเมอร์
- วางแผน พัฒนา และเขียนโปรแกรม JAVA และอื่นๆที่ใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนอง Business Unit - พัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบ / โปรแกรมขององค์กร ( JAVA, PostgreSQL data )

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 24,000-50,000
19 ส.ค. 62
13 . ผู้จัดการสาขา
- วางแผน บริหาร และผลักดันยอดขายสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงาน งานสินไหมทดแทน ,งานการเงินของสาขา - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ