JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรการพิมพ์
รับผิดชอบด้านการพิมพ์ เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
2 . เลขานุการฝ่ายขายและการตลาด
1.จัดตารางนัดหมายการประชุม ทำบันทึกการประชุมให้กับผู้บริหาร 2.ตรวจสอบและคัดกรองเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอเซ็นต์อนุมัติ 3.จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและจองห้องพัก 4.จัดเร...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
3 . พนักงาน QMS
ทำเอกสารและควบคุมเอกสาร, ทำแผนตรวจประเมินการ Audit, ประสานงานเพื่อรับการตรวจติดตามทั้งบริษัทลูกค้า, ผู้ให้การรับรองระบบคุณภาพของบริษัท,สรุปผลการดำเนินการ,ตรวจประเมินระบบคุณภาพของผู้รับจ้างช่วง-ผู้ขายข...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
4 . ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง
ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร , อาคารสถานที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล
ดูแล Hard ware/Soft ware ของบริษัท ดูแลระบบ Net work ดูแลระบบการ Backup Support Data or Report ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Support ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจต่างๆ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
6 . วิศวกร
ดูแลงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกลของเครื่องจักร อาคาร และระบบจัดการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
7 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร - ตั้งเครื่องจักรให้สามารถผลิตงานได้ตามใบสั่งงาน - ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ควบคุมงานผลิตตลอดจนดูความผิดปกติเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - เป็นงานเข้ากะ ...

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
8 . ช่างพิมพ์ Gravure / Flexo (ประจำนิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร)
- ตรวจสอบใบสั่งผลิต ตั้งเครื่อง เตรียมความพร้อม - ตรวจสอบงานระหว่างการผลิต - แก้ไขปัญหางานต่างๆ ปรับงาน รายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ