JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก
1. ควบคุมการขาย และการบริการ ของร้านขายของที่ระลึก ( Souvenir Shop) 2. บริหารจัดการ สินค้าคงคลัง ให้เหมาะสม และสอดคล้อง กับยอดขาย 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร (CEO)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามการตกลง
19 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านการ PR และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ - ติดต่อสื่อมวลชน ในการทำข่าว และมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อแขนงต่างๆ - สามารถเขียนบทความ และเขียนข่าว PR ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ