เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ
• ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำการศึกษารายละเอียดในรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลพร้อมบทวิเคราะห์ของโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร • วางแผนแล...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
16 พ.ย. 61
2 . พนักงานบริการกลาง
• ดูแลการปฏิบัติงานบริการ,จัดเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่ม • ดูแลการเสิร์ฟเครื่องดื่มกรณีมีจัดประชุมของหน่วยงานภายในและภายนอก • ดูแลงานแม่บ้าน,งานเดินเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ทั้งรับ-ส่งภายในอาคารบริหา...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
14 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกบริหารสัญญา
- รับผิดชอบงานเอกสาร งานสารบรรณ การจัดหมวดหมู่ของเอกสารต่าง ๆ - อำนวยการและประสานการจัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุม - จัดทำบันทึกและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของหน่วยงาน - ติดต่อประส...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
4 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารสัญญา
- ดำเนินงานด้านเอกสารของแผนกบริหารสัญญา และส่วนสนับสนุนการเดินรถ - จัดทำ จัดเก็บ และควบคุม งานเอกสารของแผนกบริหารสัญญา - ควบคุมการเบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ และวัสดุสิ้นเปลือง - จัดเตรียมการประชุม...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
5 . พนักงานรับ - ส่งเอกสาร (Messenger)
1.การรับ-ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2.จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 3.ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รั...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
6 . นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารแล...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 พ.ย. 61
7 . เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
-ปฏิบัติงานกิจกรรมสัมพันธ์ตามวาระต่าง ๆ ของบริษัท -ดูแลงานด้านสวัสดิการของบริษัทฯ เช่น การจัดเครื่องแบบพนักงานและจัดทำบัญชีควบคุมรายการ, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
14 พ.ย. 61
8 . ช่างเทคนิค (Facility Technician) ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
(ระบบน้ำ สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) • บำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบสุขาภิบาลและระบบน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยยน้ำให้เป็นไปตามามมาตรฐาน • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเช...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
9 . เจ้าหน้าที่ประจำสถานี สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย/สายสีน้ำเงิน
• ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธี...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
14 พ.ย. 61
10 . เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานโครงการ
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้งานโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย • ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานโครงการ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
14 พ.ย. 61
11 . เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ประจำศูนย์พระราม9 และหลักสอง)รับสมัครด่วน !
• ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง • ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย • สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ • ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเคร...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 พ.ย. 61
12 . Programmer .net รับสมัครด่วน !
•พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ •สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงาน...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 พ.ย. 61
13 . วิศวกร แผนกจัดหาวิศวกรรม (Procurement Engineer)
- ดูแลการจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าและบริการ - ดูแลและจัดหา Spare Part สำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรม - ดำเนินการสรรหาผู้ขายสินค้า/บริการ และประเมินผู้ขายสินค้า/บริการ - งานสนับสนุนและพัฒนาร...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
14 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ประจำพระราม 9) พร้อมเริ่มงานทันที!!!รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง - ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า MRT) • ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 พ.ย. 61
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ