เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ(ส่วนหน้า)
• ดูแลและบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ • ให้คำแนะนำ/แก้ไ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
19 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง(สายสีม่วง) ด่วน!!! สมัครด้วยตนเอง(สัมภาษณ์ทันที)รับสมัครด่วน !
• ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง • ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดและจำเป็นของขบวนรถไฟฟ้าต่อก...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
7 อัตรา
19 ม.ค. 62
3 . พนักงานบริการกลาง
• ดูแลการปฏิบัติงานบริการ,จัดเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่ม • ดูแลการเสิร์ฟเครื่องดื่มกรณีมีจัดประชุมของหน่วยงานภายในและภายนอก • ดูแลงานแม่บ้าน,งานเดินเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ทั้งรับ-ส่งภายในอาคารบริหา...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
19 ม.ค. 62
4 . วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ
• ดำเนินงานของงานวิศวกรรมโครงการของระบบฯ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ • ดำเนินงาน และสนับสนุนเกี่ยวกับสัมปทานหรือสัญญาว่าจ้าง จ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารแล...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
6 . วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ
• รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานโครงการ (รถไฟฟ้า) • ศึกษารายละเอียดรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนสำหรับโครงการใหม่ • จัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ ข้อมูลประกอบการเจรจาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
19 ม.ค. 62
7 . นิติกรรับสมัครด่วน !
- ดูแลการดำเนินคดีกับบุคคลภายนอกที่กระทำความเสียหายหรือละเมิดบริษัท - ดูแลเกี่ยวกับการดำเนินคดี- ดำเนินการร่าง และตรวจสัญญากับคู่สัญญาของบริษัทเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับคู่สัญญา - ให้ข้อเสนอแนะและค...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
19 ม.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
• จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • ตรวจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
19 ม.ค. 62
9 . Programmer .net รับสมัครด่วน !
•พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ •สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงาน...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
10 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ประจำพระราม 9) พร้อมเริ่มงานทันที!!!รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง - ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . วิศวกร
- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลความเชื่อถือได้ของระบบ

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ