JobThai
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เป็นผู้ให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางและโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชน และการคมนาคมชั้นนำในประเทศ และในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตรา ผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม - ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ - ค่าเยี่ยมไข้พนักงาน - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด - เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม - โบนัสตามผลงาน / ผลประกอบการ - ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี - ส่วนลดค่าโดยสาร MRT 50% - บริการรถรับ - ส่งพนักงาน - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจทางพิเศษ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ธุรกิจรถไฟฟ้า 189 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310