JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยเก็บเกี่ยวอ้อย
-วางแผนงานซ่อมบำรุงรถตัดอ้อย -วางแผนงานสำรวจพื้นที่อ้อยรถตัด -วางแผนงานเก็บเกี่ยวอ้อยด้วยรถตัด เพื่อให้บริการไร่บริษัท และชาวไร่คู่สัญญา -จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจเช็คแล...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
19 มิ.ย. 62
3 . นักบัญชี (อ้อย) โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย
- จัดทำ Feasibility การจ่ายเงินส่งเสริมชาวไร่ ,กระทบยอดลูกหนี้, ,บันทึกค่าใช้จ่าย ,เคลียร์เงินยืม ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,ประมวลผลค่าอ้อย , คำนวณราคาสินค้า - จ่ายเงินกลยุทธ์ ,เงินบุคคลภายนอก ,ค่าชนส่งปุ๋...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้ได้ตามมาตรฐาน 2.ควบคุมการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ 3.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 4.วางแผนพัฒนาและวิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ผลิต บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
1.ผลิตเอทานอลให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกับระบบการจัดการของบริษัท 3.ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผล...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ TPM Promotor บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมดูแลการจัดทำระบบ TPM ให้บรรลุตามเป้าหมาย 2.ควบคุมดูแลบริหารระบบ SAP ให้เกิดประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเอทานอล 4.จัดทำรายงานและโครงกา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย)
- งานตรวจสอบเอกสารสัญญาโครงการส่งเสริมประเภทต่างๆ - งานนิติกรรม จัดทำร่างสัญญาสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ - งานติดตามหนี้สิน แผนการติดตาม ดำเนินคดีและบังคับคดี - งานควบคุมหลักทรัพย์ค้ำประกัน และการรายงาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
8 . Personal Assistant (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน)
-ประสานงานและติดตามข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร -จัดการตารางนัดหมายผู้บริหาร -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
9 . Personal Assistant
- ประสานงานและติดตามข้อมูลเพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร - จัดการตารางนัดหมายผู้บริหาร และนัดประชุมกลุ่มงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (ด่านช้าง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 2.วิเคราะห์คุณภาพในกระบวนการผลิต 3.เตรียมสารเคมีและเครื่องมือวัดให้พร้อมต่อการใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 2.การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรตามแผนที่กำหนด 3.การจัดทำประวัติซ่อมบำรุงเครื่องจักร และการวิเคราะห์ปัญหา 4.งานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
12 . หัวหน้ากะเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย)
• ควบคุมดูแลปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา • ควบคุมดูแลงาน และปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/ อุปกรณ์เครื่อง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ธุรกิจในเครือ โรงงานราชสีมากรีน จ.นครราชสีมา) รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน , ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนสอบความถูกต้องกับกฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ TPM (มิตรผลสิงห์บุรี)
1.ควบคุมดูแลการจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.ควบคุมดูแลการบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3.ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้ไขปรับปรุ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
15 . วิศวกรโยธา (มิตรผลสิงห์บุรี)
1.รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ งานประเมิณราคา 2.งานตรวจสอบสเปควัสดุ งานจ้างเหมา 3.ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้าแผนก TPM (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การจัดทำระบบ TPM ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล •ควบคุม ดูแล การบริหารระบบ SAP-PM ให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล •เข้าศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงส้ราง
19 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง)
1.ดูแลและรับผิดชอบในส่วนการ Scan เอกสารและบันทึกเจ้าหนี้ผ่าน ระบบPO และ Non-PO 2.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกลูกหนี้ 3.ดูแลและรับผิดชอบงานในส่วนของการบันทึกบัญชีของบริษัทที่ไม่ได้ใช้SAP

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 12,000
19 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้ากะวางแผน (มิตรอำนาจเจริญ)
•ปฏิบัติงานการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และ ตรงตามกำหนดส่งมอบ •ประสานงานกับ ผู้รับเหมาบรรทุก เพื่อแจ้งสถานที่ และ ปริมาณในการจัดส่งสินค้า •มอบหมายงานในระบบ LMS/ ติดตามรถบรรทุกรับน้ำตาล •ออกใบสั่ง-ส่ง ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครวสร้าง
19 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้ากะห้องชั่ง (มิตรอำนาจเจริญ)
•ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและให้ได้น้ำหนักมาตรฐานที่ถูกต้อง •ควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาล / โมลาส/กากอ้อยและวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งรับเข้า –จ่ายออก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
20 . ผู้บริหารงานขาย (โมลาส)
- วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ความต้องการของกลุ่มลูกค้าและคู่แข่ง - วางแผนการขายและจัดทำแผนการตลาดของทีมขาย รวมถึงจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับกลุยทธ์ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานข...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
19 มิ.ย. 62
21 . นักบัญชี (ธูรกิจปุ๋ย ประจำที่ จังหวัดสระบุรี)
-จัดเตรียมเอกสารทางด้านบัญชี -ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารการจ่าย -ดูแลการจัดทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน -ตรวจสอบ,ติดตามใบกำกับภาษีซื้อ/ขาย -จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
19 มิ.ย. 62
22 . หัวหน้าบัญชี (อำนาจเจริญ)
•ควบคุม ดูแล การบันทึกบัญชี ทั้งด้าน รับ- จ่าย ทั้งหมดของโรงงานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไป •ควบคุมการปิดงบการเงินประจำเดือนให้ถูกต้องและทันเวลา •ควบคุมและติดตามการจัดทำงบประมาณทั้งหม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
23 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำที่ โรงงานสมุทรสาคร)
-ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี -ดูแลการจัดทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน -ตรวจสอบ และดูแลการบริหารเอกสารทางด้านบัญชี -จัดทำและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
19 มิ.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (ด่านช้าง)รับสมัครด่วน !
-จัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรหยุดทำงาน -ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุมแผนที่กำหนด -บันทึกประววัติการซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าและเครื่องมือควบคุม และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
25 . วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรโครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - จัดทำข้อเสนอโครงการ Solar ให้กับลูกค้าได้ และรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อลูกค้า รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
19 มิ.ย. 62
26 . ธุรการบัญชี
- บันทึกบัญชี - ธุรการบัญชี - สรุปยอดบัญชี รายวัน , รายเดือน - บัญชีแยกประเภททั่วไป

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
19 มิ.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่ขายปุ๋ย (ธุรกิจปุ๋ย ประจำต่างจังหวัด)
- ดูแลการจัดทำแผนงานทางด้านการขายในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ดูแลและจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องไปกับแผนงาน - ดูแลและปฏิบัติงานขายให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ - ติดต่อและดูแลการประสานงานขาย ดูแลความต้องการขอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
19 มิ.ย. 62
28 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลระบบการจัดการน้ำทิ้ง อากาศของโรงงานให้ถูกต้องตามกฏหมายและข้อกำหนดต่างๆ - ดูแลข้อกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม - จัด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
29 . หัวหน้ากะคลังสินค้าและจัดส่ง (มิตรผลอำนาจเจริญ)รับสมัครด่วน !
•ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและให้ได้น้ำหนักมาตรฐานที่ถูกต้อง •ควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาล / โมลาส/กากอ้อยและวัตถุดิบอื่นๆ ทั้งรับเข้า –จ่ายออก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
30 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข - เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำรายงาน/โครงการแก้ไขปรับป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
31 . เจ้าหนที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (บจ.พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตาม กฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
32 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงานและพัฒนา โปรแกรม เพื่อลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง - พัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารของด้านอ้อยให้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
33 . ผู้ช่วยนิติกร (มิตรผล สิงห์บุรี)
-ให้คำปรึกษา/ดำเนินงาน ด้านกฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบและจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ -ดำเนินคดีทางศาล และการระงับข้อพิพาทต่างๆ -ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆ -ติดต่อประสานงาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
34 . เจ้าหน้าที่บรรจุ (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง - ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข - วิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกพร้อมแก้ไขปรับปรุงเพื่อเสนอผู้บริหาร - ปฏิบัติงานที่ได้รั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
35 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต 2. คัดเกรดผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4. ปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการและข้อกำหนดกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
36 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
1.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
37 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต 3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
38 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
39 . เจ้าหน้าที่เครื่องมือเกษตร / เจ้าหน้าที่วีแนส (มิตรภูเขียว)รับสมัครด่วน !
- ดูแล ปรับปรุง พัฒนา เครื่องจักรกลเกษตร - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการทำงานขอเครื่องจักร - ประเมินราคา ควบคุมงาน และติดตั้งเครื่องจักรกลเกษตร - ดูแลส่งเสริมการใช้วีแนส

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
40 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการเงิน (สัญญาจ้าง 1 ปี)
1.บันทึกข้อมูล Credit Rating 2.Monitor วงเงินลูกค้า/ หลักประกัน และทำรายงานเสนอผู้บริหาร 3.วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและเตรียมข้อมูลในการประชุม 4.ประสานงานกับบริษัทประกันภัย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท/เดือน
18 มิ.ย. 62
41 . เจ้าหน้าที่แผนกลูกหีบ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
- ควบคุมดูแลงานหีบน้ำอ้อยให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด พร้อมทั้งปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมชุดลูกหีบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัต...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 62
42 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (กลุ่มธุรกิจปุ๋ย) จ.สระบุรี
- จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล เเละระบบไฟฟ้า - ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแผนที่กำหนด - ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต - บันทึก วิเคราะห์ ประวัติการซ่อ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
43 . เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ธุรกิจปุ๋ย (ประจำ จ.สระบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ดำเนินการรับเข้า จ่ายออก และควบคุม Stock วัตถุดิบและPackaging - จัดทำแผนงาน PM และซ่อมบำรุงรั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
14 มิ.ย. 62
44 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่างๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิทธ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 มิ.ย. 62
45 . วิศวกร (แผนกวิศวกรรม โรงไฟฟ้าภูเขียว)
- ออกแบบปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ - เสนอแนะวิธีการแนวทางในการเพิ่มประสิทธภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต - สร้าง procedure งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เป็นมาตรฐาน - รวบรวมข้อมูลการ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 มิ.ย. 62
46 . วิศวกรระบบเครื่องมือควบคุม (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิท...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
13 มิ.ย. 62
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ