เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
- จัดทำ Feasibility การจ่ายเงินส่งเสริมชาวไร่ ,กระทบยอดลูกหนี้, ,บันทึกค่าใช้จ่าย ,เคลียร์เงินยืม ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,ประมวลผลค่าอ้อย , คำนวณราคาสินค้า - จ่ายเงินกลยุทธ์ ,เงินบุคคลภายนอก ,ค่าชนส่งปุ๋...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
2 . พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
- แนะกลยุทธ์ และ วิธีปฏิบัติในการจัดหาอ้อย - จัดทำแผนงาน รวมถึง ทบทวน ปรับปรุง ให้เหมาะสม - ประสานงานให้บริการ และ ช่วยเหลือชาวไร่ในการปลูกอ้อยด้วยวิธีที่ดี และ ถูกต้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
3 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
- ควบคุม ดูแล การออกแบบ และ ติดตามการติดตั้งโครงการ - ศึกษา และ วิเคราะห์ปัญหาการผลิต - จัดทำรายงาน โครงการแก้ไขปรับปรุง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
4 . เจ้าหน้าที่ยานยนต์หนัก (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
- จัดการวางแผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษายานยนต์ (TPM) เพื่อให้รถมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน - จัดการ งานขนย้ายน้ำตาล เข้า-ออก โกดัง - ให้ความช่วยเหลือ การนำรถไปใช้งานนอกสถานที่ ที่มีใบขอความร่วมมือ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 61
5 . วิศวกรบำรุงรักษา รับสมัครด่วน !
1.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการผลิต เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.วางแผน ควบคุมการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรใหเมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ติดตามการะบว...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.พ. 61
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)
• พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา โปรแกรมระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร • ดูแล และบำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Server ระบบเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในองค์ก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (อำนาจเจริญ)
- ควบคุมการวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นมาตรฐาน ถูกต้องและรวดเร็ว - ดูแลงานซ่อมแซมและการเตรียมสารเคมี,งานวิเคราะห์,อุปกรณ์เครื่องแก้ว และอุปกรณ์สิ้นเปลือง,จัดทำรายงานการผลิตประจำวัน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
8 . นักบัญชี (บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอง จำกัด)รับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการบัญชี - แยกประเภทรายการบัญชีค่าใช้จ่าย ต้นทุน - วิเคราะห์งบการเงิน งบกำไรขาดทุน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป
19 ก.พ. 61
9 . วิศวกรเครื่องกล บ.มิตรผล ไบโอ ฟูเอล (สุพรรณบุรี)
-งานบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบการผลิตเอทานอล -จัดทำแผนงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร -งานโครงการที่ได้รับมอบหมายและงานระบบมาตรฐาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
10 . Sales & Marketing (อาหารสัตว์)
• ควบคุมดูแลการบริหารการผลิต การขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และติดตามผลการดำเนินงาน • รับผิดชอบในการบริหาร เป้าหมาย ผลกำไร การขยายธุรกิจของธุรกิจ • การเจรจาต่อรองทางธุรกิจกับลูกค้า หรือคู่ค้าทั้งภายใน และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
19 ก.พ. 61
11 . พนักงานพัสดุ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
1. ตรวจรับ จัดเก็บ ดูแลรักษาวัตถุดิบให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน 2. ควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบให้ถูกต้อง 3. ตรวจเช็ควัตถุดิบคงเหลือให้ถูกต้องตรงตามจำนวนจริงกับระบบ SAP

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
19 ก.พ. 61
12 . วิศวกรโยธา (มิตรผล สิงห์บุรี)
- รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา - ตรวจสอบสเปควัสดุ งานจ้างเหมา - ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ก.พ. 61
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อำนาจเจริญ
1.วางแผนกลยุทธ์และกำหนดแผนงานด้านบุคลากรเช่น การสรรหา, การว่าจ้าง,ค่าตอบแทน กฎระเบียบของบริษัทฯ ให้ได้ผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ 2.สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.พัฒนาระบบและสร้างอ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
14 . นักวิเคราะห์กลยุทธ์ (บจ.พาเนล พลัส สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ติดตาม ประสานงาน รวบรวมข้อมูลสำหรับการประชุมระดับบริหาร และจัดการทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ - ติดตามวิเคราะห์ สถานการณ์ของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงวิเคราะห์ความเสียงและโอกาสต่างๆ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
15 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม (มิตรผล อำนาจเจริญ)
- ออกแบบระบบควบคุมต่างๆ ภายในโรงงาน เช่น DCS - ดูแล ควบคุมการก่อสร้างโรงงาาน ตามโครงการขยายต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาในการทำ TOR

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
16 . วิศวกรชลประทาน
1.ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตไร่อ้อย 2.สำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3.ติดต่อหน่วยภายนอก ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
19 ก.พ. 61
17 . เจ้าหน้าที่ลานรับซื้อไม้ (บจก.พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.รับซื้อไม้ ณ ล้านรับซื้อไม้ของบริษัทให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนด 2.ควบคุมกระบวนการต่างๆในการรับซื้อไม้ ขนส่งไม้กลับบริษัทให้มีความเหมาะสม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
18 . เจ้าหน้าที่หม้อไอน้ำ (มิตรผล สิงห์บุรี)
- ควบคุมการผลิตไอน้ำ - ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่างๆ - ดูแลเครื่องจักรในกระบวนการผลิตไอน้ำให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
19 . เจ้าหน้าที่บริการเอกสารส่งออก (บจก. พาเนล พลัส สำนักงานใหญ่)
- จัดทำเอกสารส่งออก - ออก Invoice, Packing list - ติดต่อธนาคาร - ติดตาม Payment ลูกค้า ก่อนปล่อยเอกสาร - ติดต่อประสานงานลูกค้าปลายทาง รวมถึงผู้ขนส่ง โกดังสินค้า สำหรับการจัดส่ง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
19 ก.พ. 61
20 . จป.วิชาชีพ
1.ประสานงานการประชุมและการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโรงงานและการก่อสร้าง 2.กำกับ ดูแล ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่พนักงานผู้รับเหมาให้ฏิบัติตามมาตรฐาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยงานโรงงานและ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
21 . เลขาฯผู้บริหาร - มิตรกาฬสินธุ์รับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานนำเสนอสำหรับการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 2. รายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 4. ติดต่อนัดประชุม นัดกำหนดการ หรือ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
22 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (มิตรผลอำนาจเจริญ)รับสมัครด่วน !
1.การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 2.รายงานวิเคราะห์ผลกระทบ (EIA) 3.งานมวลชนสัมพันธ์, CSR

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
23 . วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม
ควบคุมดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้ง โครงการที่ได้รับมอบหมาย ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานและหามาตรการป้องกันและแก้ไข เข้าศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตของแผนกที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
24 . หัวหน้ากะห้องชั่ง (อำนาจเจริญ)
- ดูแล และควบคุมการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกน้ำตาลและสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง - ตรวจสอบค่ามาตรฐานของเครื่องชั่ง - บันทึกข้อมูลการชั่งและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
25 . หัวหน้าแผนกความปลอดภัย (บจ.พาเนล พลัส โรงงานหาดใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.บริหารและจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีประสิทธิภาพ 2.นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสม 3.รับผิดชอบงานอื่นๆของแผนกความปลอดภัยฯเพื่อการทำงานเป็นทีมที่มี...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
26 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
1.จัดการงานขนส่ง ททำงานระบบ Logistics 2.ดูแลควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในงานโลจิสติกส์ 3.ดูแลProcess improvement/vendor management(ทำสัญญาต่อรองราคา) 4.ทำLogistics Project

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
27 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)รับสมัครด่วน !
* ออกแบบ/เขียนแบบ - ระบบ Heat transfer - ระบบ ลำเลียง/กะพ้อ - ระบบท่อ - ระบบปั๊ม/พัดลม * จัดทำ BOQ และงบประมาณ * ควบคุมงานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
28 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
• ควบคุมดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานทั่วไปให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง • ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมมลพิษ น้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม • ดูแลระบบการจัดการน้ำทิ้ง กากอุต...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
19 ก.พ. 61
29 . วิศวกรเครื่องกล ประจำโครงการขยาย
1.ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุม 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
30 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จัดทำรายงานและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ที่ทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
31 . วิศวกรไฟฟ้า (มิตรผลอำนาจเจริญ)
รับผิดชอบงานวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประจำโครงการอำนาจเจริญ วางแผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.พ. 61
32 . วิศวกรชลประทาน (น้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.พ. 61
33 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า 2. ดำเนินการตามแผน PM 3. ควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.พ. 61
34 . นิติกร (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
-ให้คำปรึกษา/ดำเนินงาน ด้านกฏหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบและจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ -ดำเนินคดีทางศาล และการระงับข้อพิพาทต่างๆ -ดำเนินการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตต่างๆ -ติดต่อประสานงาน...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
35 . เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (ประจำโครงการขยาย)
1. ประสานงาน ความเข้าใจอันดี ระหว่างบริษัทฯ และชุมชน รวมทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน ในบริเวณรอบพื้นที่รับผิดชอบ 2. จัดกิจกรรม CSR ภายใต้นโยบายของฝ่ายกิจการเพื่อสังคม กลุ่มมิตรผล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
36 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และกำหนดเกรดตามมาตรฐานที่กำหนด และถูกต้องตามตารางส่งมอบสินค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
19 ก.พ. 61
37 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
1.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
38 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย 3. สร้างความพึงพอใจของชาวไร่และเขตส่งเสริมต่อการให้บริการต่างๆ 4. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการส่งเส...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
39 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต 3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์
19 ก.พ. 61
40 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.พ. 61
41 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
19 ก.พ. 61
42 . เจ้าหน้าที่แผนงานผลิตและ PM (บ.น้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
- การจัดทำแผนการผลิต - การจัดทำต้นทุนการผลิต - การวางแผนการซ่อมแซมและงาน TPM

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
43 . วิศวกรเครื่องกล (บ.น้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
44 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ การติดตั้งเครื่องจักรหนัก (ลูกหีบ,บำรุงรักษาเครื่องกล) - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำตาล - ประเมินราคา ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรประจำโครงการ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.พ. 61
45 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผล (ด้านอ้อย)
- งานส่งเสริมการปลูกอ้อย การจ่ายปัจจัยส่งเสริม - งานเพิ่มผลผลิตอ้อย และการบำรุงตออ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
46 . วิศวกรอุตสาหการ
1. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ 2. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางแก้ไข 3. ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.พ. 61
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ