JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Asst. Mgr. )
1. บริหารงานบริการลูกค้า / บริหารงานหลังการขาย 2. วางแผนและพัฒนาระบบบริการลูกค้า 3. กำหนดนโยบายและทิศทางการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 4. วางแผนการให้บริการในการซ่อมและให้ข้อมูลแก่ลูก...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด / บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ส.ค. 62
2 . วิศวกรเทคนิค
1. จัดทำ Process Cost และ Cost Reduction 2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต 3. อนุมัติชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ และจัดทำเอกสาร Approve 4. ติดต่อและประสานงานกับ Supplier 5. ปฏิบัติหน้าที่ภาย...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด / บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี ด้านเจ้าหนี้ (Account Payable Staff)
1. รับวางบิล และตรวจสอบเอกสารเพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการตั้งหนี้ และทำการบันทึกบัญชี 3. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 4. ตรวจสอบเอกสารภาษีซื้อ และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด / บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ